W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Kołłątaja 12, 38 – 200 Jasło, telefon: 13 446 44 96, e-mail: sekretariat@psmjaslo.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@psmjaslo.pl;
 2. Pana/Pani dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i c i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres uczęszczania dziecka do PSM I stopnia oraz wynikający z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne.

Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle informuje, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Kołłątaja 12, 38 – 200 Jasło, telefon: 13 446 44 96, e-mail: sekretariat@psmjaslo.pl
 3. W jednostce powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@psmjaslo.pl lub listownie na adres pocztowy jednostki.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.
 5. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo lekcjach prowadzonych z użyciem platformy Google Workspace, prezentacjach dydaktycznych i celach statutowych jednostki oraz jej promocją.
 6. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:
  - Dziennik elektroniczny Fryderyk dostarczany przez Netro42 Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Króla Kazimierza 18, 35-061 Rzeszów
  - Platformę Google Workspace oraz aplikacje wchodzące w jej skład: dostawca usługi: Google.
 7. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 8. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będą przetwarzane są przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. 
 9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.
 10. Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane z sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 13. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.
 14. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2022 10:38 Paweł Oszajca
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Oszajca
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 2.0 06.10.2023 12:37 Paweł Oszajca
Ochrona danych osobowych 1.0 13.12.2022 10:38 Paweł Oszajca

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}