W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rekrutacja 2024/25

Plakat w żółto-zielonej kolorystyce z grafiką dziewczynki grającej na skrzypcach po lewej stronie, oraz szczegółową informacją tekstowa o naborze do szkoły muzycznej

WAŻNE TERMINY

 • Lekcja przygotowawcza dla kandydatów – 09 maja 2024 r. godz. 17:00 aula PSM I st. w Kłodzku
 • Od 03.04.2024 r. do 19.06.2024 w każdą środę w godz. 17:00-18:00  szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów

Terminy badania przydatności:

 • 15 maja 2024 r. (środa) godz. 16:00-19:00
 • 08 czerwca 2024 r. (sobota) godz. 10:00-13:00 
 • 12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 16:00-19:00 
 1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności podając do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista ta nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Listę kandydatów przyjętych do szkoły podaje się w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie do dnia 5 sierpnia.

Termin składania wniosków upływa na dzień przed każdym z wyznaczonych terminów przeprowadzenia badania przydatności: 

 • 14 maja 2024 r. 
 • 07 czerwca 2024 r. 
 • 11 czerwca 2024 r.
  Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły (8:00-16:00).

Warunki przeprowadzenia badania przydatności:

1. Złożenie w terminie następujących dokumentów:
1.1. Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzula informacyjna - RODO;
1.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej na wybranym przez kandydata instrumencie;
1.3. Jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat, zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt 1 ustawy - Prawo Oświatowe, albo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole;

2. O przyjęcie do klasy I cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat;

3. O przyjęcie do klasy I cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

4. Przystąpienie kandydata do badania przydatności w wyznaczonym terminie. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny) i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informujemy, że do złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły na rok 2024/2025 można dołączyć inne dokumenty określone w art. 131 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 900) tj.:

 • opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci w rodzinie)*
 • w przypadku niepełnosprawności kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
 • w przypadku niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem**.
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)**.

* Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

** Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Materiały

Wniosek o przyjęcie do PSM I st. w Kłodzku + klauzula RODO
wniosek​_o​_przyjęcie​_do​_PSM​_I​_st​_w​_​_Kłodzku​_+​_klauzula​_RODO.pdf 0.50MB
Rekrutacja - wyciąg ze statutu
Rekrutacja-wyciąg​_ze​_statutu.pdf 0.45MB
Informacja dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do PSM I st. w Kłodzku
Informacja​_dla​_obcokrajowców​_ubiegających​_się​_o​_przyjęcie​_do​_PSM​_I​_st​_w​_Kłodzku.pdf 0.41MB

Zdjęcia (1)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.03.2024 13:30 Marcin Górski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Bartkiewicz-Brzozowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rekrutacja 2024/25 3.0 12.04.2024 13:40 Marcin Górski
Rekrutacja 2024/25 2.0 08.04.2024 11:47 Marcin Górski
Rekrutacja 2024/25 1.0 20.03.2024 13:30 Marcin Górski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}