W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatow Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej : 04.11.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 04.11.2020 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23.10.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.10.2020
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Zawadzka oraz Piotr Czuba
 • E-mail: koordynator.dostepnosci@psse.bialystok.pl
 • Telefon: 85 7222 036

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
 • Adres: ul. Warszawska 57A
  15-062 Białystok
 • E-mail: skargi@psse.bialystok.pl
 • Telefon:  85 7222 036

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon organu odwoławczego: 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku mieści się w budynku na ul. Warszawskiej 57A, 15-062 Białystok.

 • Budynek trzykondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy).
 • Budynek ma jedno wejście od strony ul. Warszawskiej.
 • Do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy).
 • Przed budynkiem jest parking, wspólny ze sąsiadującym blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.