W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że:

1) Administratorem danych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie , dalej zwaną Powiatową Stacją, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, dalej zwany Administratorem,
z siedzibą w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm; W celu kontaktu
z inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji, mogą Państwo skorzystać
z następujących możliwości:

a) elektronicznie na adres e-mail: iod@pssechelm.pl

b) listownie na adres: 22-100 Chełm, ul. Szpitalna 48

c) telefonicznie pod nr tel. 82 565 34 21.

2) W Powiatowej Stacji są przetwarzane dane osobowe w szczególności w celu:

a) realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających
na sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej,

b) realizacji uprawnień i obowiązków świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium RP w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


3) W Powiatowej Stacji są przetwarzane dane osobowe w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.),

b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151), oraz innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych powszechnie obowiązujących, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, dalej  zwany kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawie wskazanych w pkt. 3 i 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 i 4 lub wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

6) W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych w celach i na podstawie przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 i 4, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO;

7) W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych w celach i na podstawie przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 i 4, nie przysługuje Państwu prawo do:

 a) żądania usunięcia danych osobowych,

 b) przenoszenia danych osobowych,

 c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
8) W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do:

 a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;

 b) żądania usunięcia danych osobowych;

 c) przenoszenia danych osobowych;

 d) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

 e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO;

 9) W przypadku przetwarzania przez Powiatową Stację Państwa danych w celach określonych w pkt. 3 obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa;

10) W przypadku przetwarzania przez Powiatową Stację Państwa danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonego celu.

{"register":{"columns":[]}}