W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.
Data publikacji strony internetowej: 2020.10.30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.30
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
Nie wszystkie linki mogą być aktualne.
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy osoby ze szczególnymi potrzebami o kontakt e-mailowy z koordynatorem do spraw dostępności - Panią Sylwią Pawlak
sylwia.pawlak@sanepid.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku osób z problemami w poruszaniu się, istnieje możliwość umówienia się celem pomocy w załatwieniu sprawy z koordynatorem ds. dostępności pod nr telefonu 61 426 22 42 wew. 216 lub 887436853.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
E-mail: sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak możliwości dostosowania ze względu na zabytkowy charakter budynku, fakt, iż przy wejściu do budynku znajduje się droga dojazdowa  oraz  wysokie schody. W przypadku osób z problemami w poruszaniu się, można umówić się z koordynatorem ds. dostępności celem pomocy w załatwieniu sprawy. Na parkingu wyznaczone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na bariery architektoniczne brak jest możliwości zbudowania podjazdu oraz windy. W budynku znajduje się dzwonek, dzięki któremu można przywołać osobę do kontaktu z pozostałych komórek organizacyjnych.

W budynku mieszczą się:
Na parterze :
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
Laboratorium Bakteriologiczne
I Piętro
Sekretariat
Sekcja Epidemiologii
Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
II Pietro
Sekcja Higieny Komunalnej
Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kasa
Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
III Piętro
Sekcja Higieny Pracy
Sala Konferencyjna                                 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie poprzez: e-mail, ePUAP oraz drogą tradycyjną - pocztową. Nie ma możliwości skorzystania ze zdalnego dostępu online do usług tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawę. Do dyspozycji osoby ze szczególnymi potrzebami jest również koordynator, z którym można umówić się telefonicznie lub e-mailowo w celu pomocy w załatwieniu sprawy.

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi” korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

2. W sytuacji korzystania z pomocy osoby trzeciej w formie tłumacza, osoba
z niepełnosprawnością powinna wyrazić zgodę (upoważnienie) do uzyskania informacji o stanie zdrowia.

3. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, umieszczony na stronie:  https://www.poznan.uw.gov.pl/node/1867  

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w formie e-mailowej, ePUAPu, tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
- Termin i godzinę w której zgłaszający zgłosi się do PSSE w Gnieźnie
- Wskazanie metody komunikowania się oraz podanie rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w PSSE w Gnieźnie
- Kontakt zwrotny do zgłaszającego w celu umożliwienia szybkiego kontaktu gdyby nastąpił nagły brak możliwości realizacji świadczenia usługi.
W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
raport.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.10.2021 14:48 adrian.kierzkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adrian Kierzkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 14.09.2022 12:00 Łukasz Binarsch
Deklaracja dostępności 3.0 14.06.2022 13:44 adrian.kierzkowski
Deklaracja dostępności 2.0 20.10.2021 11:27 adrian.kierzkowski
Deklaracja dostępności 1.0 15.10.2021 14:48 adrian.kierzkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}