W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące danych osobowych

INFORMACJA

Dot. ochrony danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie (PSSE Gryfino) danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)/ Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSSE Gryfino realizowany jest telefonicznie – nr tel. 91 416 23 43 lub e-mail: iodo@pssegryfino.pl;
 3. Dane osobowe zbierane są w celu/celach:
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest:
 • ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. „Kodeksu postępowania administracyjnego” (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735),
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne” (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku „Kodeks pracy” (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku „Prawo oświatowe” (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 06 marca 2018 roku „Prawo przedsiębiorców” (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 162),
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (t. j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2021 późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017r. poz. 2111),
 • Ustawa z dnia 04 października 2018 roku o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 2227 z późn. zm.),
 •  Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j.  Dz. U. z 2020r. poz. 1845 z późn. zm.),
 •  Ustawa z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 276),
 • Ustawa z dnia 09 października 2015 roku o produktach biobójczych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 24),
 •  Ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t. j.  Dz. U. z 2020r. poz. 2176),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2289),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 75 z późn. zm.),
 •  Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888),
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 183 z późn. zm.),
 •  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2171),
 • Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.  Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. zm.).
 1. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w PSSE Gryfino mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie w szczególności w zakresie wymaganym przepisami o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 3. Dane osobowe przetwarzane w PSSE Gryfino będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnie obowiązującą” Instrukcją kancelaryjną”;
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PSSE Gryfino przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Osobie tej przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych osobowych;
 5. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe z uwagi na ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych przepisów prawa krajowego;
 8. Dane osobowe przetwarzane w PSSE Gryfino nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.