W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie  art. 2 a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096  z póź.zm. ) oraz art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" informujemy, że: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze  przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
-ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, w tym między innymi w szczególności dotyczących: 

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach; 

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego; 

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego; 3a) nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

4) warunków zdrowotnych produkcji materiałów i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi; 4a) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.) w zakresie przestrzegania obowiązku prawidłowego oznakowania, o którym mowa w art. 19 tego rozporządzenia;

5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowowychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

7) higieny procesów nauczania;

8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143, 1637 i 2227) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;

9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; 9a) zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

10) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym;

11) wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111).

12) kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

13) kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie;

14) kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810, 1669 i 2227), w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej;

15) kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności oraz znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej;

16) kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), w zakresie przekazywania i przechowywania wymaganej dokumentacji dotyczącej żywności genetycznie zmodyfikowanej; 

17) kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), w zakresie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania jako żywność w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.   Wykonując kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), oraz może kontrolować spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

18)Zatrudnienia w Stacji w tym świadczeń socjalnych praktyk, staży, osób uczących się,

19)archiwizacji danych osobowych w celach publicznych,

20) wystawiania faktur, decyzji , tytułów wykonawczych i dokonywanie rozliczeń finansowych i sprawozdawczych, Prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów prawa / skargi i wnioski, petycje, mediatorzy, biegli/

21) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Stacji,

22) dostępu do informacji publicznej  

23) Portal informacyjny,

24) wynikających z przepisów prawa,

II. Podstawy prawne przetwarzania danych dokonywanych przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań  realizowanych w zakresie zadań publicznych, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu,

2)  przetwarzanie jest niezbędne  do dochodzenia , ustalenia lub ochrony roszczeń lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

3) Przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania umowy, której stroną jest osoba  fizyczna ,lub podjęcia działań na żądanie osoby ,której dane te dotyczą,

4) Przetwarzanie jest niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Inspektorze,

5) Dobrowolna zgoda  osoby, której dane te dotyczą.

III> Dane osobowe przetwarzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze dotyczą głównie następujących kategorii osób:

1) Uczestnicy postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,

2) Osoby, których dane są przetwarzane w związku z żądaniem dostępu do informacji publicznej, składających skargi, wnioski , petycje.

3) Kontrahenci i osoby u nich zatrudnione

4) Osoby zatrudnione w Stacji i członkowie ich rodzin, kandydaci na wolne stanowiska, stażyści, praktykanci, strony umów cywilno-prawnych i inne osoby pozostające w stosunkach prawnych ze Stacją,

5) Inne osoby pozostające pod nadzorem Inspektora z mocy prawa / pogryzieni przez zwierzęta, uchylający się od obowiązkowych szczepień, składający interwencje itp./

IV Klauzula informacyjna  

1) Administratorem  danych osobowych jest  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedmiologiczna w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 5, 58-400 Kamienna Góra

2.) Kontakt z Inspektorem  ochrony danych osobowych iod@pssekg.pl

3) Kategorie odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa,

4 Przekazywanie danych do państw trzecich:  nie dotyczy – nie będą przekazywane,

5. Planowany termin usunięcia danych: zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną,

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw prosimy kierować na adres Stacji. Zgodnie z art. 2a § 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok i wynik postępowania. § 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na tok i wynik postępowania

7) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jego danych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,

8) Administrator nie dokonuje profilowania w trakcie przetwarzania danych. 

{"register":{"columns":[]}}