W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, 62-600 Koło, ul. Toruńska 72;

NIP: 666-11-73-999; REGON: 000309275

tel. 63 2722279, e-mail: sekretariat@psse-kolo.pl, psse.kolo@pis.gov.pl        

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iod@psse-kolo.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych                               i zawodowych.

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z nw. przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Podstawy prawne przetwarzania

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa –państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora Danych Osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa –państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym –państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u Administratora Danych Osobowych np. poprzez formularz kontaktowy–państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
  • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • Ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych,
  • Ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,             
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
  • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,            
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji,
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,                  
  • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

7. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów:

a) przez okres wymagany przepisami prawa,

b) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

c) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Przysługuje Państwu prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.

  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego uprawnienia prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2021 10:08 Mariusz Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Walczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 4.0 09.03.2021 14:33 Mariusz Walczak
Klauzula informacyjna 3.0 09.03.2021 14:32 Mariusz Walczak
Klauzula informacyjna 2.0 09.03.2021 14:31 Mariusz Walczak
Klauzula informacyjna 1.0 11.02.2021 10:08 Mariusz Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}