W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łukowie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: psselukow@psselukow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych którego funkcję pełni p. Tomasz Boreczek, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@psselukow.pl  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

1.Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa nałożonych na administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane w czasie ustalonym przepisami prawa.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawa prawna obligująca do podania tych danych ustalona jest przepisami prawa, które określają zadania wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, w szczególności:

1.   Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2021, poz. 195)

2.   Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2021, poz. 2069)

3.   Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2020, poz. 1320)

4.   Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2020, poz. 2289)

5.   Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2020, poz. 836)

6.   Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2020, poz. 2050)

7.   Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2021, poz. 117)

8.   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2021, poz. 2351)

9.   Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2020, poz. 2021)

10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2020, poz. 1427)

11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2021, poz. 735)

12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2021, poz. 457)

13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz. U. z 2019, poz. 742)

14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz. U. z 2021, poz. 305)

15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz. U. 2020, poz. 2176)

16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1660)

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane

{"register":{"columns":[]}}