W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu 

Wstęp Deklaracji


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
    • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
    • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 222 500 115.
Koordynator ds. dostępności 
Pani Honorata Gawron
email: psse.nowytomysl@pis.gov.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:
    • budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Nowym Tomyślu jest budynkiem jednopiętrowym, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
    • przed budynkiem brak wyznaczonego  co najmniej 1stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
    • do budynku prowadzą ogólnodostępne dojścia od pl. Niepodległości 4 oraz dojście od ulicy Tysiąclecia
    • do budynku prowadzą schody brak podjazdu lub windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
    • na budynku, gdzie mieści się Stacja brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku, mogłaby być w alfabecie brajla.

Wewnątrz budynku
    • wewnątrz budynku  – na piętro prowadzą schody – brak windy 
    • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
    • po lewej stronie  od wejścia  głównego od strony pl. Niepodległości znajduje się tablica informacyjna
    • brak toalet dla osób niepełnosprawnych 

Inwestycje poprawiające dostęp osób ze szczególnymi potrzebami są planowane po otrzymaniu/wygospodarowaniu środków na ten cel.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku, gdzie mieści się PSSE w Nowym Tomyślu.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz.1824) art.3 pkt 5 ustawy; w PSSE w Nowym Tomyślu aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:
    • zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem zaplanowanej wizyty w PSSE w Nowym Tomyślu
    • wskazać metodę komunikowania się PJM (polski język migowy), SJM (system językowo migowy) albo SKOGM (sposoby komunikowania się osób głuchoniemych).
    • zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób: 
        ◦ za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@psse-nowytomysl.pl
        ◦ lub   na nr telefonu 61 44 20 800
        ◦ zadzwonić za pośrednictwem osoby trzeciej oraz z ePUAP
Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

Materiały

wyciag​_z​_rejestru​_tlumaczy​_polskiego​_jezyka​_migowego​_pjm​_systemu​_jezykowo-migowego​_sjm​_i​_sposobu​_komunikowania​_sie​_osob​_gluchoniemych​_skogn​_-​_07022022
wyciag​_z​_rejestru​_tlumaczy​_polskiego​_jezyka​_migowego​_pjm​_systemu​_jezykowo-migowego​_sjm​_i​_sposobu​_komunikowania​_sie​_osob​_gluchoniemych​_skogn​_-​_07022022.pdf 0.18MB
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}