W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności

Ogólny obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora Danych Osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim
  z siedzibą przy ulicy Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Dane kontaktowe ADO :

tel. /62/ 737-89-00

fax: /62/ 737-89-20

e-mail: sekretariat.psse.ostrowwlkp[at]sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.psse-ostrow.pl

skrzynka ePUAP psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP

 1. ADO powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Dane kontaktowe :
  e-mail: statystyka.psse.ostrowwlkp[at]sanepid.gov.pl

 

 1. Dane przetwarzane są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
  i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz wykonywania statutowych badań laboratoryjnych.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e RODO, a w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. a – w związku z m.in.:

 1. ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 2. ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi,

 3. ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy,

 4. ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

 5. ustawą z dnia 9 października 2015 roku o produktach biobójczych,

 6. ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

 7. ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

 8. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

 9. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

 10. ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

 11. ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 12. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

 13. ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

 14. ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,

 15. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

 16. ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

 17. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

 1. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług ADO. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 2. ADO dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 3. ADO nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie
  z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 4. ADO może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu ADO. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załacznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, przetwarzania i przenoszenia.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. ADO nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji
  i zainteresowań.

 3. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, które mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałyby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

 4. ADO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 5. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u ADO, a także w celu skontaktowania się z IOD należy kontaktować się na adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej Polityki.

 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych ADO. Pliki cookies używane na stronach ADO nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronach ADO nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

{"register":{"columns":[]}}