W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  w Poznaniu, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Poznaniu z siedzibą:
  ul. Gronowa 22, 60-655 Poznań, tel. 61 646 78 51; e-mail:
  sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych.  Z IOD można skontaktować się pod numerem telefonu 61 646 78 57 lub adresem e-mail: iod.psse.poznan@sanepid.gov.pl.
 3. Podstawa i cel przetwarzania danych
 1. Realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy
  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Ustalenia i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy
  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021
  z późn. zm.) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu)
  na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
 5. Realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Poznaniu jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).
 6. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Dochodzenie roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Wykonywanie innych obowiązków prawnych nałożonych na PSSE w Poznaniu mocą prawa unijnego i krajowego, w szczególności:
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546);
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 735 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 z późń. zm.);
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742
  z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 1. Przekazywanie danych
 2. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, a odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
 4. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez PSSE w Poznaniu danych osobowych, przysługują niżej wymienione prawa.
 1. Dostęp do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator.
 2. Sprostowanie danych, na podstawie art. 16 RODO.
 3. Usunięcie danych, na podstawie art. 17 RODO.
 4. Ograniczenie przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 ust. 1 RODO.

Z powyższego prawa można skorzystać w każdym momencie, a Administrator jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio
w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty.

Materiały

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych PSSE w Poznaniu 13.06.2022
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_PSSE​_w​_Poznaniu​_13062022.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}