W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

 1. Data publikacji strony internetowej : 30.10.2020 r.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji : 16.11.2020 r.
 3. Data wprowadzenia deklaracji dostępności: 05.08.2020 r.
 4. Data aktualizacji deklaracji dostępności: 11.10.2021 r.
 5. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Nie wszystkie grafiki/zdjęcia posiadają opisy alternatywne.
 2. Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.

Wyłączenia:

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Kontakt i informacje zwrotne:

 1. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Jacek Pruchniak Kierownik Sekcji Administracji PSSE w Poznaniu
e-mail: administracja@psse-poznan.pl
telefon: 61 646 78 93

 1. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 2. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania tej informacji.
 3. Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia z wystąpienia z żądaniem.
 4. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, należy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 5. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu znajduje się w Centrum Biurowym, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań (wejście od strony ul. Słowiańskiej).

Poszczególne komórki organizacyjne PSSE w Poznaniu znajdują się na pięciu piętrach budynku, według kolejności:

II piętro

Oddział Epidemiologii

IV pietro

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

V piętro

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

 

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, Główny Księgowy

Oddział Kadr

Oddział Organizacji i Statystyki

Samodzielne Stanowiska Pracy do Spraw:

Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor Ochrony Danych

Główny Specjalista do spraw Systemu Jakości

Rzecznik Prasowy

XI piętro

Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

XIII piętro

Oddział Higieny Pracy

 

Charakterystyka infrastrukturalna budynku Centrum Biurowego, ul. Gronowa 22 w Poznaniu:

 • budynek wielokondygnacyjny, wejście od strony ul. Słowiańskiej,
 • przy wejściu głównym dostępny domofon wzywający portiera Cetrum Informacyjnego,
 • brak systemów głośnomówiących przeznaczonych dla osób niewidomych
  i słabowidzących,
 • wejście oraz korytarz główny wyposażone w drzwi dwuwahadłowe,
 • dostępna platforma i podjazd dla osób poruszajacych się z wykorzystaniem urządzeń mobilnych ułatwiająca transport na półpiętro (korytarz główny) na którym zlokalizowane są windy,
 • dostępne trzy piony komunikacyjne wyposażone w windy (1 - obsługujący wszystkie piętra budynku, 2 - obsługujący tylko pietra parzyste i 3 - obsługujący tylko piętra nieparzyste),
 • na piętrze II, IV, V i XI drzwi główne oddziałów wyposażone w domofon wzywający pracowników PSSE w Poznaniu,
 • brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • na piętrach budynku brak pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych
  o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • brak oznaczeń umożliwiającym odczyt informacji osobom niewidomym
  i słabowidzącym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.10.2021 10:50 Andrzej Bugaj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PSSE Poznań
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 14.0 01.04.2022 13:36 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 13.0 10.11.2021 12:15 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 12.0 10.11.2021 12:15 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 11.0 10.11.2021 12:14 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 10.0 10.11.2021 12:12 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 9.0 10.11.2021 12:11 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 8.0 09.11.2021 13:02 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 7.0 09.11.2021 12:56 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 6.0 09.11.2021 12:17 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 5.0 09.11.2021 12:10 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 4.0 09.11.2021 12:10 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 3.0 08.11.2021 09:12 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 2.0 28.10.2021 10:55 Andrzej Bugaj
Deklaracja dostępności 1.0 19.10.2021 10:50 Andrzej Bugaj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}