W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oddział Higieny Pracy

Oddział Higieny Pracy


e-mail: hp.psse.poznan@sanepid.gov.pl

Kierownik

Maciej Pertek


Oddziału Higieny Pracy realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom:

1.Sekcja Nadzoru nad Niebezpiecznymi Substancjami Chemicznymi należy w szczególności:

1) nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu:
 a) substancji chemicznych i ich mieszanin,
 b) produktów biobójczych,
 c) prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
 d) środków ochrony roślin,
 e) substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

2) nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);

3) współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

4) prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym

5) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;

6) redagowanie strony internetowej Powiatowej Stacji w ramach zadań realizowanych przez oddział.

2. Sekcja Nadzoru nad Warunkami Pracy realizuje:

1) nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy; poprzez monitorowanie pomiarów środowiskowych, oceny ryzyka zawodowego, badań lekarskich, szkoleń pracowników, instrukcji, wyposażenia pracowników w odzież i obuwie ochronne

2) nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:

 a) występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 b) występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
 c) stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 d) usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
 e) bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO,
 f) realizacji wytycznych GIS (kontrole tematyczne dotyczące nadzorowanych gałęzi przemysłowych),
 g) typowania zakładów do kontroli o szczególnych zagrożeniach,
 h) stosowania prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
 i) stosowania substancji i mieszanin chemicznych w zakresie oznakowania, pakowania i sprawdzania kart charakterystyk zgodnie z CLP;
 j) utrzymania pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno sanitarnych przez pracodawcę w czystości i porządku zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

3) udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy.

3. Sekcja Chorób Zawodowych realizuje :

a) przygotowywanie oceny narażenia zawodowego pracowników lub byłych pracowników
b) kierowanie z podejrzeniem choroby zawodowej do jednostek medycyny pracy
c) przeprowadzanie w zakładach pracy postępowań wyjaśniających w sprawie chorób zawodowych
d) wydawanie decyzji administracyjnych o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych

{"register":{"columns":[]}}