W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Regulamin organizacyjny

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 w Rypinie

 

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

 

§ 1

 

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rypinie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego W-04 pod nr 000000023991.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rypinie działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  w Rypinie.
 3. Strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie tworzą:
 1. komórka organizacyjna działalności leczniczej o nazwie: Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
 2. komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
 1. Sekcja ds. Ekonomicznych i Administracyjnych,
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy  -  Główny  Księgowy,
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca  Prawny
 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie zwanej dalej Powiatową Stacją.
 2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział 2

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w Rypinie będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje pracownik upoważniony przez Dyrektora.

 

§ 3

 

 1. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy i koordynatorzy.
 2. Kierownicy, koordynatorzy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. W czasie nieobecności kierownika lub koordynatora komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez osobę odpowiedzialną za pracę tej komórki.
 4. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.
 5. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje Specjalista ds. Systemu Jakości, wyznaczony przez Dyrektora. Funkcję kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora. Schemat funkcjonowania systemu zarządzania został przedstawiony w Księdze Jakości Nadzoru.
 6. Dyrektor może powołać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 7. Do realizacji zagadnień problemowych, które Dyrektor uzna za istotne, może wyznaczyć
  i upoważnić pracownika Powiatowej Stacji.
 8. Zadania Powiatowej Stacji w zakresie ochrony informacji niejawnych powierza się pracownikom Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

§ 4

 

Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami
związkowymi lub w przypadku ich braku - z przedstawicielami pracowników,
w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

Powiatowa Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie polegającej na świadczeniu usług między innymi
w zakresie przeprowadzania instruktaży, prelekcji, pokazów, szkoleń i egzaminów.

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 7

 

 1. W skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej wchodzą:
 1. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
 2. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
 3. Sekcja Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia,
 4. Sekcja Higieny Środowiska,
 5. Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy,
 6. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
 7. Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Zdrowotnej.

 

 1. W skład Sekcji ds. Ekonomicznych i Administracyjnych:
 1. Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych,
 2. Stanowisko ds. Pracowniczych,
 3. Stanowisko Pracy Informatyka,
 4. Stanowisko Pracy ds. utrzymania porządku,
 5. Stanowisko ds. PPOŻ i BHP,
 6. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej.

 

3.  Do znakowania akt Dyrektor używa symbolu PIS.

 

4. Komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji używają do znakowania spraw symboli wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział 4

 

Zadania komórki organizacyjnej i osób na samodzielnych stanowiskach pracy

 

§ 8

 

Do wspólnych zadań komórki organizacyjnej oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

 

 1. realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;
 2. wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a innymi inspekcjami i służbami;
 3. planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;
 4. zbieranie, opracowywanie i analizowanie materiałów zawierających wyniki badań
  i kontroli;
 5. sporządzanie decyzji, postanowień, opinii, wystąpień i informacji;
 6. rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;
 7. monitorowanie zmian obowiązującego prawa;
 8. realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków
  i zaleceń wynikających z działalności kontrolnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
 9. współdziałanie w realizowaniu zadań będących przedmiotem działalności Powiatowej Stacji;
 10. realizowanie polityki jakości i doskonalenie systemu zarządzania jakością;
 11. przetwarzanie danych osób fizycznych w zakresie swojego upoważnienia i zgodnie
   z celami przetwarzania na podstawie i w zakresie przepisów obowiązującego prawa;
 12. zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem danych;
 13. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 14. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji;
 15. współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi, organami samorządowymi
  i administracji państwowej.

 

§ 9

 

1. Zadaniem Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej jest:

 1. sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego polegającego na kontroli przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania higieniczne
  i zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych;
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;
 4. wykonywanie zadań związanych z realizacją planów w układzie zadaniowym
  w ramach budżetu zadaniowego.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest w szczególności:
 1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 3. opiniowanie warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć;
 4. uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 5. kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji;
 6. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
 7. nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych realizowany w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów;
 8. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. wydawanie opinii w sprawie bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego dla imprez masowych;
 10. wydawanie opinii w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

  1. Zadaniem Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego jest w szczególności:
 1. nadzór nad podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w zakresie stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami;
 2. nadzór nad uodpornieniem populacji poprzez realizację obowiązkowych szczepień ochronnych;
 3. gromadzenie, weryfikowanie oraz rejestrowanie danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych;
 4. monitorowanie występowania schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 5. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych
  i podejmowanie działań przeciwepidemicznych;
 6. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o zachorowaniach, zgonach oraz biologicznych czynnikach chorobotwórczych;
 7. współpraca z inspekcją weterynaryjną w ramach prowadzonego monitoringu zoonoz;
 8. przygotowywanie projektów decyzji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 9. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie profilaktyki
  i zwalczania chorób zakaźnych.

 

 

  1. Zadaniem Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia jest w szczególności:
 1. nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
 2. nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
 3. nadzór nad jakością zdrowotna żywności;
 4. realizacja zadań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Produktach Niebezpiecznych RASFF;
 5. monitorowanie powiadomień RASFF, ukazujących się na portalu RASFF WINDOW;
 6. prowadzenie bazy danych obiektów (system bezpieczeństwa obiektów SBŻ II);
 7. pobór próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności;
 8. ocena jakości zdrowotnej próbek żywności krajowej i importowanej, materiałów
  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 9. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych;
 10. przygotowanie projektów decyzji w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach produkcji i obrotu żywnością, materiałami
  i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz warunkami żywienia zbiorowego;
 11. opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań w zakresie utrzymania stanu sanitarno-technicznego zakładów produkcji i obrotu żywnością;
 12. prowadzenie teoretycznej jakościowej oceny jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego;
 13. prowadzenie poradnictwa grzybowego;
 14. wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną, a Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi inspekcjami, organami
  i urzędami;
 15. wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego;
 16. uczestniczenie w działaniach szkoleniowych w celu upowszechniania wiedzy
  o zasadach racjonalnego żywienia, promocji zdrowia, zachowania higieny
  i zapobiegania zatruciom pokarmowym.

 

  1. Zadaniem Sekcji Higieny Środowiska jest w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru i monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wydawanie ocen o jakości wody oraz informowanie organów samorządowych o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 2. sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i pływalniach;
 3. prowadzenie systemu informatycznego monitoringu jakości sanitarnej wody wraz
  z rejestrami odstępstw i derogacji oraz serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanego terenu;
 4. sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych oraz nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. prowadzenie nadzoru nad jakością wody ciepłej w obiektach zamieszkania zbiorowego;
 6. sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz nad miejscami wypoczynku i rekreacji,
 7. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywanych ekshumacji, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa;
 8. sprawowanie nadzoru nad środkami transportu, w tym komunikacji publicznej, środkami do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia przepisów sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach oraz nie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  w kąpieliskach i pływalniach;
 10. wydawanie opinii sanitarnych o pomieszczeniach i urządzeniach obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz obiektów użyteczności publicznej;
 11. sporządzanie ocen, analiz, raportów i informacji o stanie sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, środków transportu oraz jakości wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach i basenach;
 12. załatwianie interwencji oraz udzielanie informacji klientom w zakresie środowiska komunalnego;
 13. realizowanie zadań i prac problemowych w zakresie higieny środowiska na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
 14. współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego
  w zakresie higieny środowiska oraz obiektów użyteczności publicznej.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Nadzoru Nad Chemikaliami
   i Środowiskiem Pracy jest w szczególności:
 1. nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych,
  a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych;
 2. nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 3. nadzór nad realizacją wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach;
 4. nadzór nad realizacją wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i detergentów;
 5. nadzór nad gospodarką substancjami i mieszaninami chemicznymi i substancjami uznanymi za prekursory narkotyków kategorii 2 i 3;
 6. prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
 7. podejmowanie działań w ramach systemu RAPEX dotyczących produktów kosmetycznych;
 8. nadzór nad dokumentacją pracodawców pod kątem aktualności zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników;
 9. sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy;
 10. prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy;
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy;
 12. prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe;
 13. rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi;
 14. udzielanie porad, informacji  w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników;
 15. monitorowanie pojawiania się środków zastępczych, prowadzenie sprawozdawczości
  i sporządzanie analiz;
 16. sporządzanie i przedstawianie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami;
 17. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji
  o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń;
 18. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 19. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 20. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków;
 21. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz udział
  w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie Powiatowej Stacji różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii;
 23. czuwanie nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji przepisów przeciw-pożarowych;
 24. prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniach Powiatowej Stacji oraz udział w kontrolach przeprowadzonych przez organy ochrony przeciwpożarowej;
 25. planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń Powiatowej Stacji
  w podręcznych sprzęt gaśniczy, dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji sprzętu;
 26. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatowej Stacji, zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie;
 27. współpraca z właściwą Komendą Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń zajmowanych przez Powiatową Stację.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jest
   w szczególności:
 1. nadzór sanitarny nad placówkami nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci
  i młodzieży;
 2. nadzór sanitarny nad warunkami pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. nadzór sanitarny w zakresie higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego oraz higieną procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo-wychowawczych;
 4. sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach sanitarno-higienicznych
  w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. popularyzowanie wiedzy prozdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia dzieci
  i młodzieży;
 6. współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami celem koordynacji działań związanych z podnoszeniem stanu sanitarnego, standardu
  i bezpieczeństwa w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci
  i młodzieży;
 7. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz innych spraw w zakresie działania;

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Profilaktyki Zdrowotnej jest
   w szczególności:
 1. inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudzanie aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,
  w tym:
 1. określa kierunki tematyczne,
 2. przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,
 3. bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,
 4. określa środowiska i zasięg ich oddziaływania,
 5. ewaluuje (ocenia) efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
 6. wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp.,
 7. promuje (propaguje) programy prozdrowotne,
 8. monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,
 9. poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,
 10. zapewnia metodyczną pomoc dla komórek organizacyjnych powiatowej stacji
  w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych,
 11. dba o systematyczny rozwój i udostępnianie bazy pomocy metodycznych
  i informacyjno-edukacyjnych;
 1. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 2. udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;
 3. opracowuje powiatowe programy edukacyjne dla celów dydaktycznych;
 4. prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów
  i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;
 5. wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;
 6. ocenia działalność oświatowo-zdrowotnej prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz środki masowego przekazu, podmioty lecznicze, inne zakłady, instytucje i organizacje.

 

 1. Do zadań Sekcji ds. Ekonomicznych i Administracyjnych należy prowadzenie działalności administracyjno – gospodarczej:

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Pracowniczych jest w szczególności:
 1. Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 3. Opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych;
 4. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Administracyjnych jest w szczególności:
 1. organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno – gospodarczej, obsługa kancelaryjna oraz prowadzenie archiwum;
 2. obsługa poczty elektronicznej Powiatowej Stacji;
 3. prowadzenie ubezpieczeń pracowniczych (grupowych);
 4. pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatowych;
 5. kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 6. współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie spraw pracowniczych;
 7. zapewnienie i organizowanie ochrony mienia stacji.
 8. prowadzenie ewidencji upoważnień i zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno
  – Epidemiologicznej w Rypinie;
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiatową Stację;
 10. zaopatrywanie Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne do prowadzenia właściwej działalności Powiatowej Stacji, z wyłączeniem spraw w których zastosowanie znajdą przepisy dotyczące zamówień publicznych.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. ppoż. i BHP jest w szczególności:
 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz nieustanne dążenie do poprawy warunków pracy;
 2. Przeprowadzanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Przeprowadzenie kompleksowego przeglądu warunków pracy z udziałem powołanego Zespołu uwzględniając podczas kontroli zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną i obuwie robocze, sprawność i nadzór nad środkami ochrony zbiorowej, badania lekarskie, pomiary instalacji piorunochronnej;
 4. Opracowanie planu poprawy warunków pracy;
 5. Przeprowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej;
 6. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z planem poprawy warunków pracy oraz mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Pracy ds. Obrony Cywilnej jest w szczególności:
 1. prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości oraz realizacja zadań
  z zakresu obrony cywilnej.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Informatyka jest w szczególności:
 1. wdrażanie systemów elektronicznych;
 2. nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;
 3. bieżąca konserwacja i obsługa sprzętu informatycznego w Powiatowej Stacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem informatycznym.

 

  1. Zadaniem pracownika na Stanowisku Utrzymania Czystości jest w szczególności:
 1. utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń;
 2. doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach;
 3. opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników;
 4. zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach
  i pomieszczeniach.

 

3. Zadaniem Samodzielnego Stanowiska Pracy - Główny Księgowy jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności:

 1. planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji;
 2. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 5. prowadzenie kompletnej i rzetelnej dokumentacji w zakresie operacji gospodarczych i finansowych;
 6. sporządzanie sprawozdań i analiz budżetowych.
 7. koordynacja działalności finansowo-ekonomicznej komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;
 8. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 9. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
 10. regulowanie podatków oraz innych opłat;
 11. rozliczanie kosztów delegacji służbowych;
 12. ewidencja i egzekwowanie dochodów;
 13. rozliczanie funduszy celowych;
 14. przestrzeganie dyscypliny w zakresie gospodarki finansowej;
 15. zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych
  i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego, a w szczególności:

a)  przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,

b) ustalanie zasad, programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych – w miarę możliwości poprzez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

c)  zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów sprzętu poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

d) organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużywanych środków rzeczowych i finansowych,

e)  sporządzanie projektów, planów zaopatrzenia w środki techniczne,

 

4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy – Radca Prawny należy:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 2. informowanie Dyrektora Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych
  i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 3. informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
 4. nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
  w administracji;
 5. nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;
 6. opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;
 7. opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowiązujących w Powiatowej Stacji;
 8. opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji/ PPIS;
 9. opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę
  oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji;
 10. opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia;
 11. występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 12. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz.

 

5. Do zadań Specjalisty ds. Systemu Jakości należy:

 1. zarządzanie systemem jakości w Powiatowej Stacji;
 2. planowanie i realizacja auditów wewnętrznych;
 3. planowanie i przygotowanie przeglądów systemu jakości;
 4. uruchamianie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu jakości
  i auditach wewnętrznych;
 5. nadzór nad dokumentacją systemu jakości;
 6. planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemów jakości.

§ 10

 

 

1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2, § 4 oraz obowiązków i czynności Radcy Prawnego ustala Dyrektor.

2. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

3. Szczegółowe zakresy czynności pracowników określają pracownicze karty kompetencyjne.

 

§ 11

 

 

Funkcjonowanie Powiatowej Stacji, poza unormowaniami wymienionymi w §§ 1-10 regulują:

1) Regulamin Pracy Powiatowej Stacji;

2) Instrukcja Kancelaryjna w zakresie obiegu dokumentów;

3) Inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora.

Materiały

Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu
Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}