W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”, w wykonaniu obowiązku informacyjnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, przekazuje poniższe informacje:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siemiatyczach reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z siedzibą w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. Kilińskiego 32.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org, telefonu (85) 655 22 11 lub operatora pocztowego na adres:

Inspektor Danych Osobowych

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Kilińskiego 32

17-300 Siemiatycze

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach może przetwarzać dane osobowe klientów w celach wykonywania zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r (tj. Dz. U 2017, poz. 1261 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki administracji państwowej i samorządowej, organy władzy publicznej, organy nadzoru, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, jednostki służące społeczeństwu i przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podmioty lecznicze, państwowe jednostki organizacyjne, domy pomocy społecznej, sądy powszechne i administracyjne. W ograniczonym zakresie PPIS w Siemiatyczach może udzielić dostępu do danych podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu tj. podmiotowi obsługującemu systemy informatyczne  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, dostawcy usług  pocztowych lub kurierskich. Udostępnienie danych może się odbywać wyłącznie na podstawie zawartych  umów. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile taka ewentualność będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa

5. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

6. Klient ma prawo żądać od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba,  że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego narusza przepisy RODO – klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:

Prezesa Urzędu Ochrona Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

8. Podanie przez klienta danych osobowych jest:

  • warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

9. Dane osobowe klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

{"register":{"columns":[]}}