W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-27.

Data ostatniego przeglądu: 2022-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Kędra, adres poczty elektronicznej sekretariat@psse-swiecie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 11 253 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się na ulicy Sądowej 5 w Świeciu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wstęp do budynku możliwy jest głównym wejściem. Wejście nie jest na jednym poziomie z chodnikiem, natomiast istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych. . Przed wejściem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które oddzielone jest oszklonymi drzwiami, znajdują się pomieszczenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci poruszają się samodzielnie po obiekcie. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku brak jest windy. Interesanci mogą być również obsłużeni w holu przy wejściu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się a wózku inwalidzkim. Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsce parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  

 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2020 14:09 Artur Jackowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Artur Jackowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 29.03.2022 09:04 Artur Jackowski
Deklaracja dostępności 3.0 31.03.2021 12:56 Artur Jackowski
Deklaracja dostępności 2.0 31.03.2021 12:55 Artur Jackowski
Deklaracja dostępności 1.0 06.12.2020 14:09 Artur Jackowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}