W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór sanitarny

Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno – higienicznym zakładów produkcji i obrotu żywnością, przedmiotami użytku do kontaktu z żywnością i kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakładach żywienia zbiorowego w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz jakości zdrowotnej żywienia;
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji i obrotu kosmetykami;
 • Monitorowanie jakości zdrowotnej żywności, przedmiotów użytku do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa;
 • Podejmowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) oraz systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych kosmetykach (RAPEX);
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych do działalności w zakresie produkcji i obrotu środkami spożywczymi oraz żywienia zbiorowego;
 • Prowadzenie postępowania w zakresie zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu;
 • Podejmowanie działań w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych;

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody;
 • Sporządzanie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym oraz nad jakością wody kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i pływalni;
 • Wydawanie ocen dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach;
 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno – higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego;
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wywóz zwłok i szczątków ludzkich za granicę;
 • Opiniowanie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody ciepłej w zakresie obecności bakterii Legionella sp. w budynkach zbiorowego zamieszkania.

Zadania dla stanowiska Higieny Pracy

 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne nad warunkami środowiska pracy w zakładach pracy;
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami narkotykowymi kategorii 2 i 3;
 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej;
 • Kontrola zakładów pracy w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;
 • Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych;
 • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej;
 • Kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zadania dla stanowiska Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku;
 • Kontrola higieny procesów nauczania, wychowania, wypoczynku i rekreacji.

Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

 • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych na terenie powiatu świeckiego;
 • Prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń i ewidencji zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych;
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych;
 • Kontrola podmiotów leczniczych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • Nadzór nad szczepieniami ochronnymi w podmiotach leczniczych;
 • Dystrybucja preparatów szczepionkowych na terenie powiatu;
 • Podejmowanie działań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
 • Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Zadania dla stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 • Opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • Opiniowanie spraw dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz opiniowanie zakresu raportu;
 • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych;
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 • Wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia, dla których opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
 • Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących w lokalach aptek;
 • Wydawanie opinii ( w formie decyzji ) o spełnieniu wymagań obowiązujących w lokalach żłobków;
 • Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących w obiektach innych form wychowania przedszkolnego tzw. „małych przedszkolach”;
 • Wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • Wydawanie opinii (w formie decyzji) o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • Udzielanie wyjaśnień oraz przekazywanie wytycznych w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
{"register":{"columns":[]}}