W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.gov.pl/web/psse-tomaszow-lubelski

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/psse-tomaszow-lubelski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.gov.pl/web/psse-tomaszow-lubelski

Data publikacji strony internetowej: 2020.11.10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Część z opublikowanych materiałów graficznych nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona zawiera dokumenty elektroniczne, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Żmuda, adres poczty elektronicznej: iod.tomaszow@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Lwowskiej. Do wejścia prowadzą oznakowane schody. Przy schodach do wejścia znajduje się domofon umożliwiający wezwanie pracownika Powiatowej Stacji, który udzieli osobie niepełnosprawnej niezbędnej pomocy w załatwieniu sprawy.

W budynku nie ma windy.

Schody prowadzące na I piętro zostały odpowiednio oznakowane.

Toaleta dostosowna dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, obok schodów prowadzących na I piętro.

W Powiatowej Stacji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim posiada status zabytku i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/193.
Planowane inwestycje mające na celu dostosowanie budynku Powiatowej Stacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, uzgadniane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.