W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie z siedzibą we Włoszczowie, ul Sobieskiego 38, kod pocztowy: 29-100;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:  inspektor.rodo@psse-wloszczowa.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze tzn. przeprowadzenia kontroli, postępowania
  administracyjnego, egzekucyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, ustawy
  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 6. Administrator posiada prawo przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 pkt b, g ,h, i, j RODO;
 7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje  Pani/Panu prawo do:
 • prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,       że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać  informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator danych osobowych,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych ma Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. Nie posiada Pani/Pan prawa do usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b,c,d, RODO oraz przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  wynika z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawnych na podstawie, których działa Państwowa Inspekcja Sanitarna.  Nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie   uznana za utrudnianie lub udaremnianie działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej co podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny i stanowi wykroczenie określone w art. 38 w/w ustawy.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania;

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny we Włoszczowie

Ewa Frąszczak

                                                                                                                 Administrator danych