W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie.

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.02.2021

Strona internetowa jest w przeważającej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC itp.
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Piotr Baran zuromin@psse.waw.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 23 657 22 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie

 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Przemysłowej.
 • Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze (Punkt Przyjmowania Próbek, Sekretariat).
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.  
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu, zostanie przydzielony ASYSTENT, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2021 12:35 Piotr Baran
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Baran
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 31.03.2021 12:35 Piotr Baran

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP