W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w Rosji.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-27.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Moskwie

W Ambasadzie RP w Moskwie miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się w śluzie przy ul. Bolszoj Tiszynskij Pr 1. Ciągi dla ruchu pieszego do urzędu i Wydziału Konsularnego nie są przystosowane do bezproblemowego i wygodnego dostępu z uwagi na brak dostosowania dyżurki SOIK. W urzędzie i w WK brak jest łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Konsulat Generalny RP w Irkucku

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Suche Batora 18. W celu sprawnej obsługi w konsulacie osób z niepełnosprawnościami należy wcześniej ustalić termin ewentualnego spotkania z konsulem dzwoniąc na telefon sekretariatu placówki (+7 3952 28 80 10).

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, że ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego posiada obniżone krawężniki. Siedziba urzędu posiada bezkolizyjny podjazd dla wózków inwalidzkich. Dostępność jest możliwa poprzez skorzystanie z prawej furtki wejściowej lub przez wejścia główne, które otwierane są przez pracownika ochrony.

Konsulat Generalny RP w Smoleńsku

Od ulicy Gertsena ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego nie posiada obniżonego krawężnika (jest bardzo wysoki) i brak jest również wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdów z osobami niepełnosprawnymi. Agencja posiada jedno główne wejście, do którego prowadzą trzy stopniowe wysokie schodki i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.