W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rosja

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Federacją Rosyjską

Współpraca ekonomiczna

Dokumenty dwustronne i platformy współpracy

Podstawę dla rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych obydwu krajów stanowi Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy gospodarczej z dnia 2.11.2004 r., opublikowana w Monitorze Polskim 14.02.2005 r., na mocy której powołano Polsko-Rosyjską Międzyrządową Komisję ds. Współpracy Gospodarczej, stanowiącą główne instytucjonalne forum dla dialogu gospodarczego między Polską i Rosją. Stosunki z Rosją reguluje ponadto szereg umów międzyrządowych odnoszących się do poszczególnych sfer relacji gospodarczych, w tym m.in. Umowa między Rządem RP a Rządem FR w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 22.05.1992 r. czy umowy regulujące współpracę w dziedzinie energetyki, transportu, infrastruktury granicznej, turystyki i kontaktów międzyregionalnych. Od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej (1.05.2004 r.) bazowym dokumentem regulującym współpracę handlową i gospodarczą z Rosją jest Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiające partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską z dnia 24.06.1994 r., rozszerzone na nowe kraje członkowskie Protokołem podpisanym 27.04.2004 r. w Luksemburgu. Ważną platformą dwustronnych relacji gospodarczych była Polsko-Rosyjska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej oraz pracujące w ramach w/w Komisji Grupy Robocze (ds. handlu i inwestycji; ds. współpracy w sekt. paliwowo-energetycznym;  ds. współpracy w dziedzinie turystyki; ds. współpracy w dziedzinie  wojskowo-technicznej;  ds. rolnictwa; ds. współpracy celnej). Dodatkowo działała Grupa Robocza ds. współpracy weterynaryjnej oraz Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Ostatnie posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej odbyło się w dniu 20.09.2013 r. w Gdańsku.  Po aneksji przez Rosję Krymu w marcu 2014 roku oraz w wyniku agresywnej polityki rosyjskiej na wschodzie Ukrainy większość wymienionych wyżej formatów polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej zostało przez stronę rosyjską zamrożone.

Obecnie nadal regularnie działają: Grupa Robocza ds. współpracy celnej, Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Ponadto aktywne są niektóre formaty współpracy regionalnej, w tym również w zakresie współpracy gospodarczej tj.: program współpracy transgranicznej PL-RU 2014 – 2020, Polsko-Rosyjska Rada ds. współpracy regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim. 

Linki
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR
Ministerstwo Finansów FR
Ministerstwo Rolnictwa FR
Ministerstwo Transportu FR
Ministerstwo Przemysłu i Handlu FR
Ministerstwo Energetyki FR
Centralny Bank Rosji
Izba Przemysłowo-Handlowa FR
Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców
Federalna Służba Statystyczna ROSSTAT
Instytut Polityki Ekonomicznej im. J.Gajdara
Centrum Analityczne przy Rządzie FR
Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk
Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych, Rosyjska Akademia Nauk

 „Ведомости“
„Коммерсантъ“
”РБК daily“
”Эксперт”
„Forbes”

Współpraca kulturalna

Formy współpracy kulturalnej z Rosją są różnorodne (muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne etc.). Projekty kulturalne realizowane są przez placówkę samodzielnie lub we współpracy z polskimi i miejscowymi podmiotami. Placówka regularne organizuje i współorgnaizuje koncerty muzyki klasycnzej, wpiera działalność wydawniczą dot. Polski, organizuje wystawy okolicznościowe, a także wspiera polsko-rosyjską wymianę kulturalną. Do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskich wydarzeń kulturalnych w Rosji należą m.in. Festiwal Młodzieżowa Akademia Sztuk, Festiwal Polskich Filmów „Wisła”, Festiwal Polskiej Muzyki w  Moskwie. 

Linki
Projekt internetowy „Polacy w Moskwie”

Współpraca naukowa

W ramach współpracy naukowej inicjowane są wymiany młodzieży i studentów oraz kadry naukowej, udział i współorgnaizacja konfernejci naukowych. W kilku głównych ośrodkach akademickich (m.in. Moskwa, Sankt Petrsburg, Kazań, Nowosybirsk, Irkuck) istniej możliwość nauki języka polskiego na uczelniach wyższych w ramach lektoratów. Studenci z Rosji coraz chętniej podejmują naukę w Polsce.     

Dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i studia jednolite, wydane w Federacji Rosyjskiej od 25 września 2005 r., uznawane są w Polsce w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie z zapisami art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457). 
 

Uznawalność kształcenia

Instytucje polskie działające na terenie Rosji

Instytut Polski w Moskwie
Polska Organizacja Turystyczna