W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KIRKLAND RESEARCH PROGRAM 2022

13.01.2022

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2022 roku

.

W ramach Programu Kirkland Research oferujemy stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce w roku akademickim 2022/23 dla osób ze stopniem naukowym doktora, mających ugruntowaną pozycję naukową.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.

Program Kirkland Research realizowany jest równolegle do dwusemestralnego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Stypendyści Kirkland Research i Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda biorą wspólnie udział w programie w semestrze jesienno-zimowym: we wrześniowym kursie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach stypendystów (listopad i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.

KRYTERIA FORMALNE:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan;
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2. (W przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1)

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im.
Lane’a Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni oraz po zakończeniu stypendium, planują wdrażać zdobytą w ramach stypendium wiedzę w swoich krajach.

WARUNKI FINANSOWE:

 • stypendium (miesięczna kwota 2200 zł) przez okres 4 miesięcy
 • zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3500 zł
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
 • udział w programie orientacyjnym oraz zjeździe wszystkich stypendystów

REKRUTACJA:

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:

 • I etap – ocena formalna wniosków
 • II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 28.03-29.04.2021).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca 2022 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w maju 2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy, zawierający opis następujących elementów:
 • ankieta danych personalnych
 • aktywność naukowa kandydata
 • projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500-12000 znaków ze spacjami).
 1. Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.
 2. Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub drogą e-mail od pracowników Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wraz ze  skanami dwóch listów referencyjnych i kopią dyplomu kandydata nauk/doktora nauk wysłać mailem na adres kirkland@kirkland.edu.pl.

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2022/23 upływa:

1 marca 2022

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu oraz 8-10 dniowy kurs przygotowawczo-informacyjny (połowa września 2022)
 • Indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin (od października 2022 r. do stycznia 2023 r.)
 • Przygotowanie artykułu naukowego
 • Zjazdy stypendystów: listopad 2022 i styczeń 2023
 • Udział w lektoracie języka polskiego (cały okres stypendium)
 • Prezentacja rezultatów pracy stypendysty w styczniu 2023
{"register":{"columns":[]}}