W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kolejny atak informacyjny na Polskę [PL/EN/DE]

28.05.2020

Atak hakerski, umieszczenie spreparowanych treści, wytworzenie „wywiadu” z amerykańskim dowódcą – Polska znów stała się celem ataku informacyjnego obliczonego na destabilizację współpracy militarnej z USA.

Fot. Internet

Polska znów stała się celem ataków informacyjnych, zbieżnych z działaniami Kremla wymierzonymi w Zachód, w szczególności w kraje NATO. Autorzy działań wykorzystali znane już metody: atak hakerski, podmianę treści na stronach internetowych, a także spreparowany wywiad amerykańskiego generała. Atak informacyjny dotyczył współpracy wojskowej między Polską a USA.

W wyniku działań informacyjnych na kilku polskich stronach internetowych doszło do opublikowania treści wpisujących się w propagandę Kremla wymierzoną w NATO. Za pomocą narzędzi cybernetycznych, w tym ataków hakerskich, doszło do umieszczenia w serwisach treści odnoszącej się do trwających ćwiczeń Defender Europe-20.

Fot. arch.

Fot. arch.

Wskazany materiał został umieszczony m.in. na stronie Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl, a także na stronie gminy Orzysz. Dla uwiarygodnienia treści w artykułach zawarto wskazanie, że pochodzą one z agencji prasowych. Teksty były promowane również w mediach społecznościowych.

W użytym artykule zamieszczono m.in. spreparowane wypowiedzi amerykańskiego dowódcy oraz zawarto tezy mające na celu ośmieszanie Wojska Polskiego, dezawuowanie Polski, a także osłabianie morale żołnierzy. Autor przekazu za oczywistość uznał opinię, że Polska armia jest w złym stanie.

Teksty zostały zablokowane przez administratorów serwisów. Jednakże kilka portali zostało ponownie zainfekowanych treścią, mającą na celu uwiarygodnienie poprzedniego przekazu.

Fot. arch.

Fot. arch.

Umieszczone w artykułach treści korespondują z długofalowymi działaniami Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Nagłaśniane tezy miały przede wszystkim na celu:

- uderzanie w spoistość NATO i możliwości wspólnego operowania przez Wojsko Polskie i Armię USA,

- destabilizację relacji politycznych Polska-USA,

- ośmieszanie Wojska Polskiego, prezentowanie rzekomego zacofania polskiej armii,

- oskarżanie armii RP o złe przygotowanie i wyszkolenie polskich żołnierzy,

- podważanie wiarygodności Szefa MON, ośmieszanie go w oczach wojskowych,

- podważanie oficjalnych dokumentów dot. zagrożeń dla RP, osłabianie wiarygodności Wojsk Obrony Terytorialnej.

Artykuł zawierający tożsamą treść, którą umieszczono w polskich serwisach, opublikował również angielskojęzyczny portal theduran_com, trwale zaangażowany w promowanie rosyjskiej propagandy i działania dezinformacyjne.

Fot. arch.

W tekście o tytule „Amerykański oficjel nie ma litości dla polskich żołnierzy” zawarta została angielska wersja artykułu umieszczonego na polskich portalach. Takie same wpisy umieszczono, powołując się na theDuran_com również na innych portalach angielskojęzycznych.

W tym samym dniu przywołany portal theduran_com dokonał kolejnego ataku informacyjnego na polską politykę militarną, umieszczając na swojej stronie spreparowany wywiad z amerykańskim generałem broni Christopherem G. Cavoli. Tekst „rozmowy” przedrukowały inne portale, zwiększając skalę oddziaływania fałszywego przekazu.

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.

Wspomniana publikacja zawierała wskazanie, że jest tłumaczeniem wywiadu, jakiego generał Cavoli miał rzekomo udzielić jednemu z tygodników („Gazecie Polskiej”). Powoływała się również na rzekome omówienie wskazanej rozmowy na łamach portalu PolandDaily. Przywoływanie nazw polskich mediów, a także nazwiska dziennikarki rzekomo prowadzącej wywiad, miało na celu uwiarygodnienie przekazu i zalegalizowanie jego pochodzenia w oczach angielskojęzycznych odbiorców.

Tezy zawarte w „wywiadzie” były wymierzone zarówno w Polskę, jak i w kraje bałtyckie. „Wypowiedzi” generała Cavoli zawierały oskarżenia pod adresem Polski o słabe przygotowanie ćwiczeń Defender oraz poważne zapóźnienia w infrastrukturze. Znacznie gorzej ocenione zostały kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia były prezentowane jako państwa, które - będąc krajami przyjmującymi wojska sojusznicze - nie podejmują należytych wysiłków. Tezy przypisane gen. Cavoli poddawały w wątpliwość zasadność dalszej współpracy między USA a krajami bałtyckimi.

Spreparowane treści miały na celu:

- budować napięcia między krajami członkowskimi NATO,

- podważać wiarygodność państw wschodniej flanki Sojuszu,

- ośmieszać armie Polski i krajów bałtyckich,

- osłabiać morale żołnierzy WP,

- uderzać w wizerunek USA w oczach społeczeństw Europy Środkowej.

Zidentyfikowane działania wpisują się w strategiczne cele aktywności Federacji Rosyjskiej wymierzonej w NATO. Kreml stara się rozbijać spoistość Sojuszu, osłabiać zaangażowanie USA w Europie, jak również podważać status państw wschodniej flanki NATO, dążąc do trwałego osłabienia zdolności wojskowych na tym terenie.

Rosyjskie ataki informacyjne są na stałe wymierzone we współpracę militarną Polski i USA. Zidentyfikowane działania zbiegają się w czasie z rozpoczęciem kolejnej fazy ćwiczeń DEFENDER-Europe-20, które odbywają się w Polsce.

Stanisław Żaryn

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

 


 

Poland hit by yet another information warfare attack

A hacker attack, posting forged content to a number of websites, the fabrication of an “interview” with a U.S. commander – Poland has again been targeted by an information warfare offensive aimed to destabilize its military cooperation with the U.S.

Poland has again been hit by a series of disinformation attacks convergent with the activities the Kremlin undertakes against the West, and against NATO in particular. Those behind the offensive used the “good old” methods, namely a combination of a cyberattack, manipulation of content on selected websites and posting a fabricated interview with a U.S general. This offensive was targeted at the military cooperation between Warsaw and Washington.

The hackers managed to post content amplifying the Kremlin’s propaganda against NATO to a number of Polish websites. By means of cyberattack tools, including hacking, they succeeded in infecting them with content regarding the upcoming next stage of Defender-Europe 20 military exercise.

Fot. arch.

Fot. arch.

The content in question was posted to the following news websites – Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl – as well as to the website of the local authorities of the town of Orzysz in northeastern Poland. The doctored articles featured a remark that the information included had been initially reported by press agencies, which was a trick aimed at making the content seem credible. Besides, the articles were also promoted via social media.

They featured forged words by a U.S. commander as well as narratives designed to ridicule the Polish Armed Forces, smear Poland, and undermine the morale of the soldiers. The author of the fabricated content took it for granted that the Polish Army was in a bad shape.

In response, the admins of the hacked websites blocked the said articles. However, some websites became re-infected with content sustaining the credibility of the unwanted texts.

Fot. arch.

Fot. arch.

Narratives featured in those articles correspond with the long-term activities Russia undertakes against Poland. Pushing them aimed to:

 • undermine the cohesion of NATO and the potential of interoperability between the Polish Armed Forces and the U.S. Army
 • destabilize U.S.-Polish political ties
 • smear the Polish Armed Forces, depict them as being backward
 • accuse Poland’s army of lack of good training for soldiers
 • undermine the reliability of Poland’s Defence Minister, make him look ridiculous in the eyes of the military
 • question official documents that define the threats to Poland, undermine the reliability of Territorial Defence Forces

The same content that was disseminated on the aforementioned websites in Poland was later posted in English language version to theduran_com, an all-English website notorious for pushing Russian propaganda and engaged in amplifying Russia’s disinformation efforts, in an article entitled US official had no mercy for Polish soldiers!

Fot. arch.

On the very same day, theduran_com carried out yet another disinformation attack targeted at Poland’s military policy by posting a fabricated interview with Lt. Gen. Christopher G. Cavoli. The “interview” was then reprinted by other news websites, which increased the scale of the impact of this forged narrative.

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.

The text featured a disclaimer saying that it was a paraphrase of an interview originally given by Lt. Gen. Cavoli to one of Polish weeklies, namely “Gazeta Polska”. The text also made reference to the paraphrase of the original interview by PolandDaily – an all-English news service of one of Polish news television channels. Citing Polish media outlets as well as using the real name of a journalist reportedly running the interview aimed to make the theduran_com’s narratives credible and to legalize their source from the perspective of English-speaking readers.

The narratives included in the “interview” were targeted at Poland and the Baltic States. Lt. Gen. Cavoli was “cited” as expressing his dissatisfaction with the way Poland had prepared Defender-Europe 20 exercise and criticizing it for backwardness in terms of infrastructure. Lithuania, Latvia and Estonia “scored” even lower, as they were accused of failing to make sufficient efforts required from hosts of the Allied forces. Another narrative attributed to Lt. Gen. Cavoli was that any further cooperation between the U.S. and the Baltic States was questionable.

Pushing those forged narratives aimed to:

 • stir up tensions between NATO Allies
 • question the reliability of the countries on NATO’s Eastern Flank
 • smear the Polish Armed Forces and the armies of the Baltic States
 • undermine the morale of Polish soldiers
 • destroy the image of the U.S. in the societies of CEE

The aforementioned activities correspond to the strategic goals of Russia’s activities against NATO. Indeed, the Kremlin makes attempts to break the unity of the Alliance, weaken the U.S. engagement in Europe, question the status of countries on NATO’s Eastern Flank, and (permanently) undermine military capabilities in the region.

The military cooperation between the U.S. and Poland is constantly targeted by the Russian activities. The activities described above coincide with the start of the next phase of Defender-Europe 20 military exercise hosted by Poland.

Stanisław Żaryn, Spokesperson for Poland’s Minister-Special Services Coordinator

 


 

Nächster Informationsangriff auf Polen

Hackerangriff, Platzierung von verfälschten Inhalten, Erstellung eines "Interviews" mit dem amerikanischen General - Polen ist erneut zum Ziel eines Informationsangriffs geworden, der auf die Destabilisierung der militärischen Zusammenarbeit mit den USA abzielt.

Polen ist erneut zum Ziel von Informationsangriffen geworden, die mit den Aktivitäten des Kremls gegen den Westen, insbesondere gegen die NATO-Staaten, im Enklang stehen. Die Täter nutzten bereits bekannte Methoden: Hackerangriff, Austausch von Inhalten auf Websites und ein verfälschtes Interview mit einem amerikanischen General. Der Informationsangriff betraf die militärische Zusammenarbeit zwischen Polen und den USA.

Aufgrund der Informationsaktivitäten wurden auf mehreren polnischen Websites Inhalte veröffentlicht, die im Einklang mit der anti-NATO-Propaganda des Kremls stehen. Mithilfe Cyber-Werkzeuge, einschließlich Hackerangriffe, wurden Inhalte im Zusammenhang mit dauernden Defender Europe-20-Übungen auf Websites platziert.

Fot. arch.

Fot. arch.

Das verfälschte Material wurde u.a. auf den Webseiten: Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl, sowie auf der Website der Gemeinde Orzysz, platziert. Um den Inhalt glaubwürdig zu machen, wurde in den Artikeln einen Hinweis darauf gemacht, dass sie angeblich aus den Nachrichtenagenturen stammen. Die Texte wurden auch in sozialen Medien beworben.

In dem Artikel wurden u.a. verfälschte Aussagen des amerikanischen Befehlshabers zitiert. Es gab dazu auch Thesen, in denen die polnische Armee verspotten wurde. Die Thesen hatten zum Ziel, Polen zu diskreditieren und die Moral der Soldaten zu schwächen. Der Verfasser der Nachricht sah als Selbstverständlichkeit die Behauptung an, dass sich die polnische Armee in einem schlechten Zustand befindet.

Die Texte wurden von Website-Administratoren blockiert. Einige Websites wurden jedoch erneut mit verfälschten Inhalten infiziert, um die vorherige Nachricht zu authentifizieren.

Fot. arch.

Fot. arch.

Der Inhalt der genannten Artikel entspricht den langfristigen Aktivitäten der Russischen Föderation gegen Polen. Hauptziele der veröffentlichten Thesen sind:

- Angriff auf Festigkeit der NATO und auf Fähigkeit der polnischen und amerikanischen Armee zum gemeinsamen Handeln,

- Destabilisierung der politischen Beziehungen zwischen Polen und den USA,

- Verspottung der polnischen Armee und Darstellung ihrer angeblichen Rückständigkeit,

- die polnische Armee der schlechten Vorbereitung und Ausbildung polnischer Soldaten beschuldigen,

- die Glaubwürdigkeit Polens Verteidigungsministers in Frage stellen, ihn in Augen von Soldaten lächerlich machen,

- offizielle Dokumente zu Bedrohungen für Polen in Frage stellen, Glaubwürdigkeit der territorialen Verteidigungskräfte (WOT) schwächen.

Der Artikel mit demselben Inhalt, der auf den polnischen Websites platziert wurde, veröffentlichte auch das englischsprachige Portal theduran_com, das permanent an der Förderung der russischen Propaganda und Desinformationsaktivitäten beteiligt ist.

Fot. arch.

Der Text mit dem Titel "Ein amerikanischer Offizielle ist erbarmungslos für polnische Soldaten" enthielt die englische Version des Artikels, der auf polnischen Portalen platziert worden ist. Die gleichen Einträge wurden - unter Berufung auf theDuran_com - auch auf anderen englischsprachigen Portalen vorgenommen.

Am selben Tag führte das Portal theduran_com einen weiteren Informationsangriff auf die polnische Militärpolitik durch und veröffentlichte ein verfälschtes Interview mit dem US-General Christopher G. Cavoli. Das "Gespräch" haben andere Websites nachgedruckt, wodurch das Ausmaß der Auswirkung von falschen Informationen erhöht wurde.

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.

Die Texte enthielten einen Hinweis darauf, dass es sich um eine Übersetzung des Interviews handelte, das General Cavoli angeblich einer der polnischen Wochenzeitungen ("Gazeta Polska") gegeben haben sollte. Sie beriefen sich auch auf die angebliche Zusammenfassung des „Gesprächs“ auf dem Portal PolandDaily. Die Erwähnung der Titel von den polnischen Medien und der Namen einer Journalistin, die das Interview angeblich geführt hatte, zielte darauf ab, die Inhalte zu authentifizieren und ihre Herkunft in den Augen der englischsprachigen Empfänger zu legalisieren.

Die Thesen des "Interviews" waren sowohl gegen Polen als auch gegen die baltischen Länder gerichtet. General Cavolis "Aussagen" beschuldigten Polen der schlechten Vorbereitung der Verteidigerübungen Defender und schwerwiegender Infrastrukturverzögerungen. Die baltischen Länder wurden viel schlechter bewertet. Litauen, Lettland und Estland wurden als Länder dargestellt, die – obwohl sie die alliierten Truppen empfangen – nicht ausreichende Anstrengungen unternehmen. Die Thesen, die dem General Cavoli zugeschrieben wurden, stellten die Richtigkeit der weiteren Zusammenarbeit zwischen den USA und den baltischen Ländern in Frage.

Die verfälschten Inhalte hatten zum Ziel:

- Spannungen zwischen NATO-Mitgliedsländern aufbauen,

- Glaubwürdigkeit von den NATO-Ostflanke-Ländern in Frage stellen,

- die Armeen von Polen und den baltischen Ländern lächerlich machen,

- die Moral der polnischen Soldaten schwächen,

- das Image der USA in den Augen der mitteleuropäischen Gesellschaften schädigen.

Die identifizierten Aktivitäten stehen im Einklang mit den strategischen anti-NATO-Aktivitätszielen von Russland. Der Kreml versucht, die Festigkeit der NATO zu zerstören, das Engagement der USA in Europa zu schwächen und den Status der NATO-Staaten an der Ostflanke zu untergraben, um militärische Fähigkeiten in der Region dauerhaft zu schwächen.

Russische Informationsangriffe zielen permanent auf die militärische Zusammenarbeit zwischen Polen und den USA ab. Die identifizierten Aktivitäten fallen mit dem Beginn der nächsten Phase der DEFENDER-Europe-20-Übungen zusammen, die in Polen stattfinden.

Stanisław Żaryn
Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators