W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obszary działalności

Polityka zagraniczna i relacje zewnętrzne

Obejmują relacje UE z krajami trzecimi (w wymiarze bilateralnym i wielostronnym) oraz szereg zagadnień o charakterze horyzontalnym, dot. instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (np. sankcji), Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, pomocy rozwojowej i humanitarnej, czy międzynarodowej ochrony praw człowieka.

 

Kierownik wydziału:

Weronika Frydryszek: weronika.frydryszek@msz.gov.pl

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zajmuje się kwestiami z obszaru Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości i obejmuje takie tematy, jak:

 • polityka migracyjna i azylowa UE – w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym;
 • polityka wizowa UE;
 • zarządzanie granicami zewnętrznymi UE oraz strefą Schengen;
 • współpraca policyjna, w tym walka z terroryzmem;
 • współpraca w obszarze ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 • współpraca sądowa w sprawach cywilnych;
 • współpraca sądowa w sprawach karnych.

 

Kierownik wydziału:

Alicja Szastkoalicja.szastko@msz.gov.pl

Budżet i finanse

Wydział Budżetu i Finansów jest odpowiedzialny za poniższe obszary:

 • przygotowania Rady ECOFIN;
 • pogłębianie Unii Gospodarczej i Walutowej;
 • współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
 • makroekonomiczna pomoc finansowa dla krajów trzecich;
 • negocjacje - wieloletnich ram finansowych;
 • roczny budżet UE, kontrola finansowa;
 • rachunkowość;
 • statystyka finansowa;
 • podatki pośrednie – VAT i akcyza;
 • gry losowe;
 • podatki bezpośrednie, podatek od transakcji finansowych;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • unia bankowa;
 • stabilność finansowa;
 • ubezpieczenia;
 • unia rynków kapitałowych;
 • produkty detaliczne;
 • sprawy celne;
 • zwalczanie nadużyć finansowych;
 • Światowa Organizacja Celna (WCO).

 

Kierownik wydziału:

Tomasz Woźnicki ​​​​​​tomasz.woznicki@msz.gov.pl

Ekonomia i handel

Ekonomia i handel

Wydział Ekonomiczno-Handlowy reprezentuje Polskę w grupach roboczych i komitetach Rady Unii Europejskiej przygotowujących Rady Ministrów w obszarach konkurencyjności (przemysł, rynek wewnętrzny, poprawa regulacji), handlu, energii, konkurencji i polityki konsumenckiej, turystyki oraz budownictwa. Wydział odpowiedzialny jest za tematy w gestii Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (z wykluczaniem spraw dotyczących rolnictwa i rybołówstwa), Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także kwestii energetycznych w gestii Ministerstwa Klimatu.

Podstawowe obszary działania Wydziału Ekonomiczno-Handlowego:

Konkurencyjność

 • polityka przemysłowa, w tym przemysłowa własność intelektualna
 • horyzontalne zagadnienia rynku wewnętrznego
 • lepsze stanowienie prawa (better regulation)
 • polityka dotycząca MŚP
 • harmonizacja techniczna
 • polityka kosmiczna
 • turystyka
 • budownictwo

 

Handel

 • światowa Organizacja Handlu (WTO), w tym umowy wielostronne
 • dwustronne umowy handlowe
 • ochrona handlu (środki antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne)
 • handel towarami, usługami i ochrona inwestycji
 • handel tekstyliami i stalą, towary
 • współpraca UE z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem oraz Szwajcarią w ramach EFTA lub EOG, Andora, San Marino i Monako

 

Energia

 • horyzontalne zagadnienia polityki energetycznej
 • polityka energetyczno-klimatyczna do 2030 r.
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • wewnętrzny rynek energii, w szczególności energii elektrycznej i gazu
 • sieci energetyczne i infrastruktura
 • energia odnawialna
 • efektywność energetyczna
 • etykietowanie energetyczne i ekoprojekt
 • zewnętrzne aspekty polityki energetycznej (m.in. Karta Energetyczna, Wspólnota energetyczna)
 • energia jądrowa (bezpieczeństwo jądrowe, ochrona przed promieniowaniem, unieszkodliwianie)

 

Polityka konsumencka, konkurencja i pomoc publiczna.

 

Kierownik wydziału:

Małgorzata Wenerska-Craps: malgorzata.wenerska-craps@msz.gov.pl

Sprawy instytucjonalne i prawne

W zakres zadań Wydziału Spraw Prawnych i Instytucjonalnych wchodzi:

 • udzielanie wyjaśnień oraz przedstawianie opinii dotyczących obowiązującego i projektowanego prawa UE, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz formalno–prawnych aspektów zawierania umów międzynarodowych;
 • udział w pracach dotyczących kwestii instytucjonalnych, w tym związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE (Brexit);
 • koordynowanie działań w przypadku rozpoczęcia przez Komisję Europejską postępowania z tytułu naruszenia prawa UE, jak również spraw horyzontalnych rozpatrywanych przez organy sądowe UE;
 • koordynowanie działań w celu zwiększenia obecności obywateli Polski w strukturach unijnych.

 

Kierownik wydziału:

Marcin Nowackimarcin.nowacki@msz.gov.pl

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Obszar działania:

 • płatności bezpośrednie (I filar WPR)
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • wspólna organizacja rynków rolnych
 • promocja produktów rolnych
 • unijna polityka jakości, w tym oznaczenia geograficzne
 • rolnictwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin oraz zootechnika

 

Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie są jednym z dwóch głównych filarów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wprowadzone po raz pierwszy w 1992 r. jako rekompensata za utratę zysków z wycofanego systemu gwarantowanych cen rynkowych, ewoluują wraz wyzwaniami stojącymi przed unijnym rolnictwem. Przez lata system ich wypłacania stawał się coraz mniej związany z produkcją, a wymogi dotyczące beneficjentów płatności – rolników w coraz większym stopniu związane są z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności i dobrostanem zwierząt.

W ostatnich latach, sukcesywnie wprowadzane reformy sprawiły, że płatności wypłacane są w sposób bardziej zrównoważony, czyli biorący pod uwagę aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. I tak w ramach I filara wprowadzono mechanizm ograniczania płatności dla największych beneficjentów (capping) powiązany z płatnościami redystrybucyjnymi dla małych i średnich gospodarstw, obowiązek dywersyfikacji upraw, a także przeznaczania części powierzchni gospodarstwa na obszary proekologiczne zwiększające bioróżnorodność czy płatności dla młodych rolników. Najnowsza propozycja reformy WPR na lata 2021-2027 kontynuuje dotychczasowe kierunki zmian, wprowadzając m.in. nowe elementy pro-środowiskowe takie jak ekoprogramy, czyli możliwość otrzymywania dodatkowych płatności w zamian za stosowanie praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu.

 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Oprócz wsparcia bezpośredniego, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich mogą uzyskać wsparcie na poprawę warunków życia i konkurencyjności na obszarach wiejskich.

Odbywa się to poprzez  wsparcie udzielane w czterech obszarach:  (1) wspieranie podejmowania dobrowolnych zobowiązań służących ochronie środowiska naturalnego poprzez działania rolno-środowiskowo-klimatyczne; (2) wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez inwestycje w gospodarstwach, rozwój przedsiębiorczości, usług; (3) wsparcie rozwoju infrastruktury wiejskiej w celu poprawy warunków życiowych i zwiększenie atrakcyjności tych obszarów dla życia i prowadzenia działalności gospodarczej; (4) wsparcie strategii LEADER poprzez finansowanie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego realizowanych przez Lokalne Grupy Działania tworzone  przez społeczeństwo lokalne.

 

Wspólna organizacja rynków rolnych

Określa ramy funkcjonowania rolnictwa UE na jednolitym rynku. Tworzą ją instrumenty rynkowe, które przyczyniają się m.in. do stabilizacji rynków rolnych oraz zapobieganiu kryzysom, mają także na celu pomoc w lepszym przystosowaniu się unijnych sektorów rolnych do zmian zachodzących w ich otoczeniu, poprawić funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności, a także regulować niektóre aspekty handlu międzynarodowego oraz wspierać popyt. Do instrumentów zarządzania rynkiem należą interwencja publiczna, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz środki nadzwyczajne, stosowane wtedy gdy konieczna jest specyficzna pomoc. Wspólną organizację rynków tworzą także specyficzne programy pomocy dla niektórych sektorów, np. program wsparcia pszczelarstwa, wina, owoców i warzyw, a także normy handlowe dla wybranych sektorów. Ważnym elementem jest również monitorowanie rozwoju sytuacji na rynkach rolnych, co służy zwiększeniu przejrzystości rynków oraz uzupełnia działania rynkowe.

 

Promocja produktów rolnych

Unijna polityka promocyjna służy informowaniu o zaletach żywności produkowanej w UE oraz otwieraniu nowych rynków zbytu. Środki unijne przeznaczone są na współfinansowane kampanii promocyjnych w krajach trzecich i na rynku wewnętrznym.

 

Unijna polityka jakości, w tym oznaczenia geograficzne

Polityka jakości w UE służy ochronie nazw wytwarzanych w UE produktów, które posiadają specyficzne cechy. Są one związane z pochodzeniem z konkretnego regionu lub tradycyjnym sposobem produkcji. Są to znaki jakości takie jaki Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne,  oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności. W polityce jakości mieszczą się także krajowe lub prywatne systemy certyfikacji jakości produktów spełniających ponadstandardowe wymagania.

 

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne ma na celu produkcję żywności z wykorzystaniem naturalnych substancji i procesów celem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Łączy ono wysoki stopień bioróżnorodności, odpowiedzialne używanie zasobów naturalnych i energii oraz wysokie standardy dobrostanu zwierząt. Rolnictwo ekologiczne stanowi coraz bardziej popularną alternatywę dla rolnictwa konwencjonalnego. Produkty ekologiczne są coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów.

 

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin oraz zootechnika

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo wiedzieć, w jaki sposób żywność, którą je, jest produkowana, przetwarzana, pakowana, etykietowana i sprzedawana.

Głównym celem unijnej polityki bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do przemysłu spożywczego. Jego podstawową zasadą jest zastosowanie zintegrowanego podejścia „od pola do stołu” obejmującego wszystkie sektory łańcucha żywnościowego.

Celem unijnej polityki w zakresie zdrowia zwierząt jest poprawa zdrowia i warunków utrzymywania zwierząt w UE, w szczególności zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, umożliwiając jednocześnie handel wewnątrzunijny oraz przywóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z odpowiednimi standardami zdrowotnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Ogólnym celem polityki UE w zakresie dobrostanu zwierząt jest zapewnienie, że zwierzęta nie muszą znosić bólu lub cierpienia, których można uniknąć, i zobowiązuje właściciela / hodowcę zwierząt do przestrzegania minimalnych wymagań w zakresie dobrostanu.

Prawodawstwo zootechniczne UE ma na celu promowanie wolnego handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem genetycznym, biorąc pod uwagę trwałość programów hodowlanych i ochronę zasobów genetycznych.

UE aktywnie uczestniczy w ustanawianiu międzynarodowych standardów fitosanitarnych i jakościowych dla roślin i produktów roślinnych.

Przez lata prawodawstwo UE zapewnia zharmonizowaną ochronę „zielonych zasobów” UE, regulując takie kwestie, jak stosowanie pestycydów, prawa hodowców do ochrony odmian roślin czy organizmy modyfikowane genetycznie.

 

Kierownik wydziału:

Joanna Horyza: joanna.horyza@msz.gov.pl 

Polityka bezpieczeństwa i obrony

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) jest integralną częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Obejmuje stopniowe określanie polityki obronnej Unii oraz zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Unia może użyć tych zdolności do prowadzenia poza jej granicami misji utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa. Realizowana jest poprzez zewnętrzne operacje i misje wojskowe oraz misje cywilne, stałą współpracę strukturalną (PESCO) dla tych Państw Członkowskich, które są gotowe do podejmowania większych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i obrony, koordynację rozwoju ich zdolności obronnych i stymulowanie współpracy przemysłów obronnych, a także rozwój cywilnych zdolności reagowania kryzysowego poza granicami Unii.

WPBiO nie uchybia specyficznemu charakterowi polityki bezpieczeństwa i obrony Państw Członkowskich i szanuje ich zobowiązania wynikające z członkostwa w NATO.

Celom WPBiO służą również szczególnie inne działania, w tym objęte WPZiB: przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i cybernetycznym oraz proliferacji broni masowego rażenia, kontrola eksportu uzbrojenia i zwalczanie terroryzmu w wymiarze zewnętrznym.

 

Kierownik wydziału:

Michał Karczmarz: michal.karczmarz@msz.gov.pl

 

Polityka regionalna i spójność
 • Polityka spójności i fundusze strukturalne, polityka miejska
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusz Spójności
 • Instrument Łącząc Europę i Invest EU
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 • Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg)
 • Strategie makro-regionalne
 • Semestr Europejski, Program Wsparcia Reform Strukturalnych (PWRS)
 • Obsługa grupy roboczej Rady ds. środków strukturalnych (B.05); grupy roboczej Rady ds. regionów najbardziej oddalonych; grupy roboczej Rady Przyjaciół Prezydencji ds. strategii makro-regionalnych; grupy roboczej Rady UE ds. przygotowywania Międzynarodowych Konferencji na temat Rozwoju (UN HABITAT, C.31), grupy eksperckiej KE ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EGESIF) oraz grupy eksperckiej KE ds. spójności terytorialnej i spraw miejskich (EGTCUM); komitetu koordynującego Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (COESIF)

 

Kierownik referatu:

Monika Groszkowska: monika.groszkowska@msz.gov.pl

Transport

W ramach Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej Referat Polityki Transportowej śledzi działania Unii Europejskiej w odniesieniu do następujących kluczowych obszarów:

 • Transport drogowy i kolejowy
 • Lotnictwo
 • Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)
 • Zagadnienia horyzontalne w transporcie, takie jak digitalizacja i dekarbonizacja
 • Pojazdy silnikowe
 • Usługi pocztowe

 

Kierownik wydziału:
Łukasz Wojtas: lukasz.wojtas@msz.gov.pl

Środowisko

Referat ds. Środowiska reprezentuje Polskę w pracach Grupy Roboczej ds. Środowiska Rady Unii Europejskiej i wykonuje zadania znajdujące się w gestii Ministerstwa Klimatu.

Podstawowe obszary działania Referatu to:

Polityka klimatyczna UE:

 • Prawo klimatyczne
 • Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r.

Polityka i prawo UE w dziedzinie środowiska:

 • Program Działań na rzecz środowiska
 • jakość powietrza
 • zanieczyszczenia przemysłowe
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka o obiegu zamkniętym
 • bioróżnorodność
 • chemikalia
 • horyzontalne prawo ochrony środowiska UE

Europejski Zielony Ład

Program na rzecz finansowania środowiska i klimatu LIFE

Naruszenia prawa ochrony środowiska UE

Współpraca z Parlamentem Europejskim w zakresie zadań pozostających w kompetencji referatu.

Kierownik wydziału:

Katarzyna Kot: katarzyna.kot@msz.gov.pl

Cyfryzacja

Referat Cyfryzacji reprezentuje Polskę w grupach roboczych i komitetach Rady Unii Europejskiej, które przygotowują posiedzenia Rady Ministrów dotyczące jednolitego rynku cyfrowego (telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, polityka danych nieosobowych, platformy cyfrowe, usługi łączności elektronicznej). Sekcja odpowiada za wszystkie tematy, za które odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Główne obszary aktywności referatu to:

 • telekomunikacja, w tym nawigacja satelitarna
 • społeczeństwo informacyjne
 • polityka cyberbezpieczeństwa (cywilna)
 • e-administracja
 • umiejętności cyfrowe
 • zarządzanie Internetem
 • ochrona danych osobowych i przepływy danych
 • polityka danych nieosobowych
 • platformy cyfrowe
 • najnowsze technologie cyfrowe
 • Europejska inicjatywa obywatelska

Kierownik referatu:

Justyna Romanowska: justyna.romanowska@msz.gov.pl

Polityka społeczna

W ramach Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej Referat ds. Polityki  Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans monitoruje działania Unii Europejskiej w odniesieniu do następujących kluczowych obszarów:

 • Dialog społeczny
 • Polityka zatrudnienia
 • Problematyka osób niepełnosprawnych
 • Strategia Europa 2020 i kolejna strategia
 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn i niedyskryminowanie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 • Kwestie emerytalne
 • Prawo pracy
 • Swoboda przepływu pracowników
 • Swoboda świadczenia usług w kontekście delegowania pracowników
 • Stosunki MOP - UE

Kierownik referatu:

Michał Drozdowicz: michal.drozdowicz@msz.gov.pl

Rybactwo

Gospodarka Morska, Zasoby Wodne

Referat Rybactwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentuje Polskę na grupach roboczych ds. rybołówstwa, ds. transportu morskiego i żeglugi śródlądowej i ds. środowiska w części dot. zarządzania zasobami wodnymi. Referat przygotowuje Rady Ministrów w obszarach dot. rybołówstwa, transportu morskiego, żeglugi i zarządzania wodami. Referat odpowiedzialny jest za tematy w gestii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Referat współpracuje z Komisjami Parlamentarnymi ds. Rybołówstwa, Transportu i Środowiska w zakresie swoich kompetencji.

Podstawowe obszary działania Referatu Rybactwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Transport Morski

 • rozwój transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz tej zapewniającej dostęp do portów
 • sieć TEN-T  dot. portów morskich i połączeń autostrad morskich
 • bezpieczeństwo żeglugi statków morskich, ochrona żeglugi i portów
 • szkolnictwo morskie.

Żegluga Śródlądowa

 • rozwój żeglugi śródlądowej
 • rewizja sieci TEN-T
 • Europejski Zielony Ład

Gospodarka Morska i Zintegrowana Polityka Morska

 • niebieski wzrost
 • wiedza o morzu
 • przemysł stoczniowy
 • zintegrowany nadzór morski
 • strategie na rzecz basenów morskich

Rybactwo

 • Wspólna Polityka Rybacka
 • ​​​akwakultura
 • rynek rybny
 • fundusz EFMR

Zarządzanie Zasobami Wodnymi

 • ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych
 • gospodarka wodna i ściekowa
 • przeciwdziałania powodzi i suszy

 

Kierownik referatu:

Krystian Królik: krystian.krolik@msz.gov.pl

Badania naukowe

W ramach polityki badań i innowacji głównymi obszarami działania są:

 • Europejska Przestrzeń Badawcza,
 • programy ramowe badań i innowacji UE: Horyzont 2020, Horyzont Europa,
 • program badawczo - szkoleniowy Euratom,
 • Wspólne Centrum Badawcze.

 

Samodzielne stanowisko ds. badań naukowych:

Agata Janaszczyk: agata.janaszczyk@msz.gov.pl

Kultura i prawa autorskie

Samodzielne stanowisko ds. kultury, polityki audiowizualnej i prawa autorskiego:

 • reprezentacja Polski w organach pomocniczych Rady Unii Europejskiej:  Komitecie ds. kultury (CAC), Grupie roboczej ds. polityki audiowizualnej oraz Grupie roboczej ds. własności intelektualnej, w części prawo autorskie;
 • obsługa merytoryczna prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych z zakresu kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • udział w przygotowaniach wybranych aspektów prac Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (obszar kultura).

 

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Kuza: katarzyna.kuza@msz.gov.pl

Zdrowie

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia – obszar działań: polityka zdrowotna UE zmierzająca do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.

Działania, w zakresie których Unia przyjmuje regulacje prawne harmonizujące zapisy ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa:

 • farmaceutyków
 • wyrobów medycznych
 • organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi

Działania w zakresie których Unia wspiera/koordynuje polityki krajowe państw członkowskich, nakierowane na poprawę zdrowia publicznego (między innymi: promocja i ochrona zdrowia, profilaktyka i leczenie chorób, szczepienia, zwalczanie antybiotykooporności, usługi transgraniczne (dostęp pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej, e-zdrowie, Europejskie Sieci Referencyjne), ochrona ludzi przed konsumpcją wyrobów tytoniowych i nadużywaniem alkoholu, monitorowanie zagrożeń transgranicznych, współpraca międzynarodowa z organizacjami zdrowotnymi).

Propozycje legislacyjne/stanowiska UE w obszarze zdrowia dyskutowane są w ramach posiedzeń:

 • Grupy Roboczej  Rady ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych;
 • Grupy Roboczej Rady ds. Zdrowia Publicznego.

 

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia:

Ewa Piasecka: ewamagdalena.piasecka@msz.gov.pl

Dyplomacja publiczna

Charakter obowiązków realizowanych na stanowisku ds. analizy strategicznej, dyplomacji publicznej i promocji skupia się na:

 • proponowaniu i realizacji inicjatyw (projektów/seminariów/konferencji) z zakresu współpracy SP RP i MSZ ze środowiskami eksperckimi w Brukseli i kraju w odniesieniu do obszarów o priorytetowym znaczeniu dla Polski;
 • prowadzeniu działalności informacyjnej w zakresie promocji wiedzy o Polsce;
 • planowaniu i organizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój wielostronnych stosunków w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej przez kreowanie pozytywnego wizerunku RP na scenie europejskiej;
 • monitorowaniu i analizie procesów zachodzących w UE, śledzeniu rozwoju unijnej debaty w środowisku eksperckim (think tanki i inne ośrodki analityczne) ze szczególnym uwzględnieniem unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz identyfikacji celów i wyzwań dla Polski,
 • współpracy i prowadzeniu konsultacji ze środowiskami eksperckimi ws. bieżących wydarzeń i agendy unijnej celem pogłębienia wiedzy i zwiększenia przepływu informacji i wiedzy eksperckiej;

 

Samodzielne stanowisko ds. analiz strategicznych, promocji i dyplomacji publicznej:

Tomasz Michna: tomasz.michna@msz.gov.pl

Relacje z Parlamentem Europejskim

Referat ds. PE w Stałym Przedstawicielstwie monitoruje sesje plenarne oraz posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego oraz utrzymuje dobre relacje z parlamentarzystami, gabinetem przewodniczącego i Sekretariatem Generalnym Parlamentu Europejskiego.

W ramach Stałego Przedstawicielstwa Referat ds. PE wspiera pozostałe komórki organizacyjne w ich relacjach z Parlamentem Europejskim.

Ponadto przedstawiciel zespołu ds. PE bierze udział w pracach Grupy Roboczej do Spraw Ogólnych, która  zajmuje się pytaniami PE wymagającymi odpowiedzi pisemnej, wnioskami oraz kwestiami o charakterze międzyinstytucjonalnym.

 

Kierownik referatu:

Łukasz Wielocha: lukasz.wielocha@msz.gov.pl 

 

{"register":{"columns":[]}}