W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obowiązki handlowców w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce i warzywa w ilości 100 tys. kg i powyżej, zobowiązani są do przekazywania:

  • informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności;
  • informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,
    w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Przedmiotowe informacje, handlowiec przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS właściwemu ze względu na lokalizację siedziby firmy lub miejsce zamieszkania handlowca
na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora JHARS niezwłocznie w następnym roku kalendarzowym terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, tj. do 31 marca (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto handlowcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa powyżej dołączają informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informację o numerze identyfikacji podatkowej NIP.

Powyższe dotyczy również handlowców nie mających miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzają do obrotu lub dokonują przewozu świeżych owoców lub warzyw na tym terytorium.

WIJHARS w Kielcach informuje ponadto, że z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych informacji, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach zwolnieni są handlowcy którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych,
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu,
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu kto nie wywiązuje się z tego obowiązku podlega karze grzywny.

Formularz można składać:

  • pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu: ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce,
  • faxem na numer: 41 362 64 10,
  • drogą elektroniczną na adres: wi_kielce@ijhars.gov.pl.

UWAGA

Handlowiec jest zobowiązany do przekazania właściwemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wersji papierowej formularza wraz z oryginalnymi podpisami i pieczątkami.

Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu znajduje się w zakładce Wzory dokumentów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.02.2021 13:15 Karolina Młynarczyk
Pierwsza publikacja:
08.02.2021 13:15 Karolina Młynarczyk