W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ten kto prowadzi działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi zobowiązany jest zgłosić tego rodzaju działalność do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę zgłaszającego.

Kto zgłasza działalność

Obowiązkiem zgłoszenia działalności, do WIJHARS w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi oprócz przedsiębiorców, rolników (pakujących i znakujących jaja) objęte są również osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykonujące tzw. działalność nieewidencjonowaną. Według przepisów ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana odnosi się do działalności wykonywanej przez osoby fizyczne, które w  okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wynikającego z ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Kto nie podlega zgłoszeniu

Zgłoszenie działalności nie dotyczy:

 • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj - którą należy zgłosić do WIJHARS,
 • producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi,
 • artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek,
 • owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają przepisy Unii Europejskiej,
 • materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,
 • rolniczego handlu detalicznego.

Zakres przekazywanych danych

Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile zgłaszający taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności eksportowej,
 • wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Terminy

Zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.
Każdą zmianę danych należy zgłosić właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
Podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

Sankcje

Kto, nie zgłosi wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podjęcia, prowadzenia lub zaprzestania działalności podlega karze grzywny w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przepisach prawa nie określono wzoru zgłoszenia dlatego rozpoczęcie działalności, zmianę zakresu danych oraz zaprzestanie działalności można zgłosić na formularzu, który został opracowany przez Inspekcję. Wzór zgłoszenia jest dostępny poniżej.

Materiały

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
Zgłoszenie​_działalności​_w​_zakresie​_produkcji​_składowania​_konfekcjonowania​_i​_obrotu​_artykułami​_rolno-spożywczymi​_(wyd​_10).docx 0.09MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.02.2021 13:15 Karolina Młynarczyk
Pierwsza publikacja:
08.02.2021 13:15 Karolina Młynarczyk