W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronie

Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji o środowisku odbywa się na podstawie działu II (art. 8-28) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Organy administracji są obowiązana do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Wobec powyższego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach udostępnia informacje każdemu, na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem, że informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Zakres

Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące (art. 9 ust 1 ustawy z 3.10.2008 r.):

 • stanu elementów środowiska takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi i inne oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami,
 • emisji,
 • środków takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów,
 • raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Informacje udostępnia się w formie ustnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Opłaty

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • w siedzibie WIOŚ nastąpiło przeglądanie dokumentów, które znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych.

Udostępnianie informacji jest płatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło w formie pisemnej,
 • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych,
 • sporządzono kopie dokumentów lub danych,
 • informacje zostaną przekazane drogą pocztową.

Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy o numerze:
25 1010 1212 0051 0622 3100 0000.

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku. Kwotę opłaty za udostępnienie informacji nalicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 120).
Wynoszą one:
5 zł - wyszukanie informacji zawierającej do dziesięciu dokumentów,
0,50 zł - za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów.
0,10 zł - za przekształcenie każdej strony informacji polegające na skanowaniu dokumentów

Sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):
0,15 zł - za stronę kopii czarno-białej
1,50 zł - za stronę kopii kolorowej.

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez WIOŚ i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Terminy

Informacja o stanie środowiska udostępniania jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin, może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

W przypadku danych, które zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie udostępnienie następuje w dniu złożenia wniosku.

Ograniczenia

Przypadki związane z odmową udostepnienia informacji określa art. 16 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Odmowa następuje min. jeżeli informacje dotyczą:

 • ochrony danych przewidzianych przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • przebiegu toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
 • prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1170);
 • ochrony danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
 • ochrony informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
 • stanu środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 • ochrony informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
 • obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • bezpieczeństwa publicznego;
 • ochrony tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

Ponadto nie udostępnia się danych gdy:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny,
 • na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, wyłącza się dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.

Materiały

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku
wniosek10042024.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.05.2022 10:16 Agnieszka Zasadzień
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Koba
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronie 5.0 10.04.2024 13:15 Agnieszka Zasadzień
Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronie 4.0 07.07.2023 11:50 Dawid Bryłka
Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronie 3.0 07.07.2023 11:32 Dawid Bryłka
Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronie 2.0 07.07.2023 11:32 Dawid Bryłka
Udostępnianie informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.0 05.05.2022 10:16 Agnieszka Zasadzień

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}