W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologicznaw Lublinie / Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Dane do kontaktu:

 1. Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod numerem telefonu 81 533 41 28, adresem e-mail: iod@wsse.lublin.pl oraz w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznegopolegających na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnegooraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,
  • prowadzeniadziałalności oświatowo – zdrowotnej,
  • wykonywania badań i pomiarów,
  • realizacji innych obowiązków określonych przepisami prawa.

Powyższe zadania realizujemy w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 59ze zm.).

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w szczególności:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem.

W wyjątkowych sytuacjach podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzamy na postawie art. 9 ust. 2 lit. b, g, h oraz i RODO.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonego celu przetwarzania.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie:
  • podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym stronydanego postępowania administracyjnegolub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa,
  • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym firmy świadczące usługiw zakresie systemówinformatycznych użytkowanychprzez Administratora),
  • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (w tym doręczeń środkami komunikacji elektronicznej).
 3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a następnie przez okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67).
 4. Przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania-na zasadach określonych w art. 15 - 18 oraz 21 RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że Administrator przetwarza dane z naruszeniem przepisów RODO,
  • wprzypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.
Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek

Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.