W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dożywianie

zdjęcie przedstawia spagetti z sosem na białym talerzu, całość na granatowym tle, po prawej napis dożywanie a pod nim logotyp ZPSM w Przemyślu
Regulamin dożywiania

Regulamin dożywiania uczniów w ZPSM w Przemyślu.


Postanowienia ogólne
§1
1.    Dożywianie uczniów w ZPSM w Przemyślu jest organizowane w celu realizacji zadań opiekuńczych szkoły oraz wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
2.    Dożywianie uczniów w ZPSM w Przemyślu odbywa się poprzez wydawanie posiłków przygotowanych przez firmę cateringową uczniom uprawnionym do korzystania z tych posiłków.
3.    Posiłki wydawane są w miejscach do tego wyznaczonych podczas przerwy obiadowej w godzinach 12.05-12.25 oraz wg ustalonego dla poszczególnych klas harmonogramu.

Uprawnienia i warunki do korzystania z dożywiania 
§2
1.    Do korzystania z posiłków w jadalni szkolnej uprawnieni są:
a)    uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, wnoszący opłaty indywidualne,
b)    uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji podjętej przez MOPS lub GOPS.
2.    Warunkiem uzyskania uprawnień dla ww. uczniów jest złożenie do 20 września 2023 r. w sekretariacie szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego deklaracji korzystania z dożywiania. 
3.    Deklaracja korzystania z dożywiania wypełniana jest jednorazowo na cały rok szkolny.

Opłaty za posiłki
§3
1.    Ustalona odpłatność za dożywianie uiszczana jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany w deklaracji korzystania z dożywiania oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dożywianie”. 
2.    Odpłatność wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest odpłatność. 
3.    Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc, uwzględniająca także odliczenia wynikające z rezygnacji z posiłków w poprzednich miesiącach jest przekazywana do rodziców za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4.    Wysokość odpłatności stanowi iloczyn ceny posiłku oraz ilości dni żywieniowych w danym miesiącu. 
5.    W przypadku nieuiszczenia odpłatności za dany miesiąc wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

Rezygnacja z dożywiania i zwrot kosztów za niewykorzystane obiady
§ 4

1.    Rezygnację z korzystania z posiłków z powodu nieobecności ucznia, należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9.00 w formie mailowej na adres: obiady@muzyk.edu.pl
2.    Odliczeniu podlegają niewykorzystane obiady podczas nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 dni. 
3.    W przypadku opisanym w ust. 2., opłata za niewykorzystane obiady zostanie odliczona w drugim kolejnym miesiącu rozliczeniowym z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    Za niewykorzystane posiłki w miesiącu maju i czerwcu, rozliczenie następuje do 5 lipca w formie zwrotu należnej kwoty na konto rodzica/opiekuna.
5.    Rozliczenia za niewykorzystane posiłki dokonuje się najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
6.    W przypadku braku informacji o rezygnacji z posiłku z powodu nieobecności ucznia w danym dniu odpłatność za posiłek nie zostanie odliczona.
7.    Rezygnację z dożywiania należy zgłosić w formie pisemnej w sekretariacie szkoły do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.
8.    Zastrzega się możliwość czasowego zawieszenia organizacji dożywiania uczniów.

                                                                                                              Dyrektor ZPSM w Przemyślu
 

Aktualne informacje

W miesiącu marcu 2024 r. opłata za dożywianie wynosi 285,00 zł (19 dni x 15,00 zł).
W sprawie odliczeń za miesiąc luty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6783766 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 lub mailowo na adres   obiady@muzyk.edu.pl
Prosimy o terminowe dokonanie wpłat do 20 lutego 2024 r.

 

 

Materiały

Deklaracja korzystania z obiadów w szkole 2023/2024
Deklaracja​_dożywianie​_2023​_2024.pdf 0.05MB
Informacja dla Rodziców
Informacja-dla-Rodziców.pdf 0.37MB
Jadłospis LUTY 2024
JADŁOSPIS​_LUTY​_2024.docx 0.05MB
Substancje alergizujące
SUBSTANCJE​_ALERGIZUJĄCE.pdf 0.75MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych
rozporzadzenie​_szkoly​_(1)​_AKTUALNE.pdf 0.68MB
{"register":{"columns":[]}}