W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na stanowisko referenta ds. obsługi konsularnej

10.09.2020

Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej z siedzibą w Rijadzie poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. konsularnych w Wydziale Konsularnym w wymiarze ½ etatu lub cały etat.

Ambasada RP w Rijadzie

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie sprawnej obsługi paszportowej dla ob. RP oraz wizowej dla ob. Państw trzecich,
 • Podejmowanie działań na rzecz umacniania więzi z Polonią i Polakami za granicą,
 • Wykonywanie czynności z zakresu spraw paszportowych (przyjmowanie wniosków paszportowych, rejestracja wniosków paszportowych, pobieranie opłat za czynności paszportowe),
 • Wykonywanie czynności z zakresu spraw wizowych; przyjmowanie wniosków wizowych, prowadzenie korespondencji w w/w sprawach, pobieranie opłat za czynności wizowe, rejestracja wniosków wizowych w systemie komputerowym, wydruk wiz, przygotowania paszportów do wydania, archiwizacja wniosków wizowych,
 • Dokonywanie remanentów kasowych, rozliczanie pobranych środków do kasy Ambasady/Konsulatu,
 • Udzielanie informacji wizowo-paszportowej,
 • Zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami wizowymi Schengen i RP oraz paszportowymi RP.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”,
 • Znajomość języka arabskiego lub angielskiego na poziomie A2,
 • Znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem czynności wizowo – paszportowych,
 • Obsługa komputera i znajomość środowiska Windows Office
 • Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne/zdolności interpersonalne:
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • umiejętność planowania,
 • zdolności organizacyjne,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych/stresowych,
 • dyspozycyjność. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,
 • List motywacyjny,
 • Kopia odpisu dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • Kopia paszportu oraz iqamy potwierdzająca uregulowany status pobytu w Królestwie Arabii Saudyjskiej;
 • Oświadczenia kandydata o:

a) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171); oświadczenie dotyczy ob. polskich, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

e)  wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

 

 

Inne informacje:

 • Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2020 roku w Ambasadzie RP w Rijadzie w godzinach 9.00-14.00 lub przesłać w terminie naboru (decyduje data wpływu) na adres:

 

AMBASADA RP W RIJADZIE

Al-Wurud Area
Villa 20, Umar Bin Dhafr Street
P. O. Box 94016
11693 Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

lub elektronicznie:

riyadh.consul@msz.gov.pl z dopiskiem: Rekrutacja WK /2020

 

 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ambasadę RP w Rijadzie

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/ Pana danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Ambasador RP w Rijadzie.
 2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

      adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

 1. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu naboru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone.
 3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Rijadzie.
 4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15 - 19 RODO, w  szczególności prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usuwania oraz prawo do bycia zapomnianym.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa