W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska na Białorusi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska na Białorusi.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Mińsku

Ambasada RP w Mińsku uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, którym znajduję się Ambasada przy ul. Biaduli 11 (wjazd od ul. Czapajewa) oraz przy ul. Zacharowa 53 i przy ul. Marjewskiej 5. Ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego posiadają obniżone krawężniki. W celu umożliwienia wejścia osobom z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku, w którym znajduje się Ambasada, zamontowana jest tabliczka z numerem telefonu do personelu (+375 29 106 99 78), który pomaga dostać się do budynku osobom z niepełnosprawnościami. Wejście główne wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Konsulat Generalny RP w Brześciu

Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje, że nie dysponuje specjalnymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Po zgłoszeniu takiej potrzeby pojazdy mogą parkować bezpośrednio przed budynkiem urzędu, przy ul. Kujbyszewa 34. Część urzędu zajmująca się sprawami wizowymi jest dostosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych – obecna infrastruktura umożliwia wjazd wózków inwalidzkich. W innych sprawach wnioskodawcy proszeni są o wcześniejszy kontakt z urzędem - drogą mailową na adres brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl lub telefonicznie +375162270000.

Konsulat Generalny RP w Grodnie

Konsulat Generalny RP w Grodnie uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Konsulatu funkcjonuje wejście od ul. Budionnego 48 (brama wjazdowa), od strony pomieszczenia kontenerowego dostosowanego do obsługi interesantów. Wejście od tej strony umożliwia wygodny dostęp, bez schodów, dla osób niepełnosprawnych. Jest również możliwość przejścia do sali multimedialnej, w której możliwa jest obsługa konsularna. Pomieszczenie posiada zjazdy dla wózków inwalidzkich oraz łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W sprawach wymagających udania się przez osobę niepełnosprawną do Konsulatu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.