W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opłaty konsularne

Poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty

w USD

I. Czynności w sprawach paszportowych

1.01

Wydanie paszportu

    124

1.02

Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

    40

1.03

Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

    45

1.04

Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

    34

1.05

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

   17

1.06

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

    371

1.07

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

    236

1.08

Wydanie drugiego paszportu

    124

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

    404

2.02

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

    45

2.03

Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

    90

2.04

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

    404

2.05

Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)

    34

III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

    90

3.02

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

    90

3.03

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

    23

3.04

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

    23

3.05

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

    34

3.06

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

    34

IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

4.01

Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

    68

4.02

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

    57

4.03

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

    34

V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

5.01

Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

    34

5.02

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wiosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

    34

5.03

Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowanie terminu w postępowaniu

    23

5.04

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

    23

5.05

Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy

    34

VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

6.01

Legalizacja dokumentu

    34

6.02

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzanego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

    68

6.03

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

    34

6.04

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

    34

6.05

Poświadczenie daty okazania dokumentu

    34

6.06

Sporządzenie aktu notarialnego

    225

6.07

Wykonanie innej czynności notarialnej

    34

6.08

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

    101

6.09

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

    34

6.10

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

    34

VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

    561

7.02

Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

    57  

7.03

Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

    57  

7.04

Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)

  57 

7.05

Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  57 

7.06

Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie *)***)

  57 

7.07

Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu ***)

  57 

7.08

Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  57 

7.09

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  57 

7.10

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

    34

VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

8.01

Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

    270

8.02

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

    337

8.03

Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

    225

8.04

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

    45

IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****)

9.01

Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

    101

9.02

Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

    34

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

 

Opłaty konsularne są pobierane w walucie USD w formie gotówkowej. Nie będą przyjmowane banknoty uszkodzone oraz popisane. Prosimy o dokonywanie opłaty banknotami o drobnych nominałach.

 

Co kwartał wysokość opłat konsularnych może ulec zmianie w związku z wahaniami kursowymi EURO/USD.