W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Chinach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w Chinach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-16.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Pekinie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się na dziedzińcu ambasady i są udostępniane po wcześniejszym uzyskaniu zgody pracownika placówki. Wejście na teren placówki znajduje się po zachodniej stronie jej obszaru od ulicy Ritan. Wejście główne do budynku ambasady jest wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi umożlwiające dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do Wydziału Konsularnego znajduje się po prawej stronie budynku (od wejścia). Do pomieszczenia obsługującego interesantów prowadzą schody. W przypadku potrzeby umówienia wizyty dla osób ze specjalnymi potrzebami należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Konsularnego. Personel ambasady zapewni asystę i pomoc osobom niepełnosprawnym.

Konsulat Generalny RP w Chengdu

KG RP w Chengdu uprzejmie informuje, że urząd znajduje się na 26 piętrze budynku biurowego przystosowanego dla wygodnego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Oznaczone miejsce parkingowe znajduje się na poziomie B2. Postój pojazdów osób niepełnosprawnych możliwy jest także przed wejściem głównym do biurowca od ulicy Dongyu 18, po lewej stronie od podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Personel biurowca zapewnia asystę w obsłudze drzwi wejściowych i windy.

Konsulat Generalny RP w Hongkongu

Konsulat Generalny RP w Hongkongu uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Urzędu, prosimy o kontakt z recepcją budynku Hopewell Centre przy wejściu na 3 lub 17 piętrze. W recepcji istnieje możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego, a także otrzymania asysty od pracowników budynku dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Na parterze budynku znajduje się winda zapewniająca dostęp na 3 piętro dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Konsulat Generalny RP w Kantonie

Konsulat Generalny RP w Kantonie informuje, że nie dysponuje jakimikolwiek miejscami postojowymi dla pojazdów mechanicznych. Wejście do poczekalni wizowej oraz wejście główne do budynku Konsulatu nie są przystosowane dla osób o specjalnych potrzebach. 

Konsulat Generalny RP w Szanghaju

Konsulat Generalny RP w Szanghaju informuje, że nie dysponuje jakimikolwiek miejscami postojowymi dla pojazdów mechanicznych.

W ciągu komunikacyjnym dla ruchu pieszego przy bramie głównej wjazdowej obniżono krawężnik a przy wejściu głównym do urzędu od strony ogrodu wychodzącego na ulicę Jianguo Xi umieszczono na schodach specjalne ruchome nakładki umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.