W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

24.06.2021

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej z siedzibą w Pekinie ogłasza przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego marki BMW, typ 320i.

2

NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

Ambasada RP w Pekinie

1 Ritan Lu, Jianguomenwai,

100600 Pekin, Chiny

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Ambasady RP w Pekinie pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600 Pekin, Chiny;

we wtorki i w czwartki, w dniach 24 czerwca – 9 lipca 2021 r., w godzinach: 10:00 – 11:00, po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową: karol.bronicki@msz.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz rodzaj i numer dowodu tożsamości osoby deklarującej zamiar obejrzenia przedmiotu sprzedaży.

RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENA WYWOŁAWCZA:

Przedmiotem sprzedaży jest jeden samochód osobowy:

 • Marka: BMW,
 • Seria: 320i,
 • Rok produkcji: 2010,
 • Przebieg: 87 424 km,
 • Numer nadwozia: WBAPG5104AA594011,
 • Numer rejestracyjny: 193090,
 • Kolor samochodu: czarny,
 • Wersja silnikowa: benzyna R4 (1995 cm³) 150 KM,
 • Radio: fabryczne, CD,
 • Dodatkowe wyposażenie: ABS, klimatyzacja, centralny zamek, elektryczne lusterka, alarm.

Uwagi:

Obecnie pojazd jest unieruchomiony w wyniku awarii.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 30 000 CNY (trzydzieści tysięcy CNY).

WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 CNY (trzech tysięcy CNY), które należy wpłacić do dnia 9 lipca 2021 r., gotówką w kasie placówki (po wcześniejszym umówieniu terminu – do godz. 16:00) lub na nr konta:

账户名称:波兰共和国驻华大使馆

地址:北京市建外日坛路1号,邮政编码 100600

开户行:中国银行总行营业部

开户行地址:北京市西城区复兴门内大街1号,邮政编码100818

人民币账户:778350020140

SWIFT CODE: BKCHCNBJ

Beneficiary: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND

Address: 1 Ritan Lu, 100600 Beijing

Bank: BANK OF CHINA

Address: 1 Fu Xing Men Nei Ave, 100818 Beijing

A/C No. 778350020140

SWIFT / IBAN : BKCHCNBJ

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zostanie im zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

TREŚĆ OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 i powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania Oferenta lub firmę i siedzibę Oferenta, telefon kontaktowy Oferenta.
 2. Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) oraz sposób dokonania płatności.
 3. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) na wzorze określonym w załączniku nr 2 dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE, TRYB SKŁADANIA OFERT:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na samochód BMW 320i – nie otwierać” należy składać w siedzibie Ambasady RP w Pekinie lub przesłać je na adres: 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600 Pekin, Chiny począwszy od dnia 24 czerwca do dnia 9 lipca 2021 r.
O dotrzymaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do Ambasady RP w Pekinie.

Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 12 lipca 2021 r.
o godz. 10.00 czasu lokalnego.

Złożona oferta jest wiążąca dla oferenta przez okres 30 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

ODRZUCENIE OFERT:

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 dotyczących treści oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Po odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU:

Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

Informacja o wynikach przetargu zostanie przekazana do dnia 16 lipca 2021 r. drogą e-mailową na adres wskazany przez przystępujących do przetargu w złożonych przez nich ofertach.

Nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna-sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonać płatności w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności i przerejestrowaniu samochodu na nabywcę. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie i go akceptuje. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady nieznane nabywcy.

INNE INFORMACJE:

Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży, w tym m.in. związane z przeniesieniem własności, dopuszczeniem do użytkowania, transportem, podatkami, opłatami celnymi, akcyzą, usprawnieniem pojazdu ciążą na nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Uprzejmie informujemy, że samochód jest dostępny do sprzedaży wyłącznie na rynku dyplomatycznym.

Zdjęcia (4)