W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tryb przyjmowania wniosków wizowych

05.06.2020

..

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz tymczasowe ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla wymienionych kategorii cudzoziemców, urzędy konsularne RP w ChRL oraz punkty przyjmowania wniosków wizowych realizują sprawy wizowe w ograniczonym zakresie.

W przypadku wiz krajowych realizowane są wnioski wizowe cudzoziemców uprawnionych do wjazdu na terytorium RP określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Od 21 maja br. poniższe kategorie podróżnych są uprawnione do wjazdu na terytorium RP i tym samym kwalifikują się do złożenia wniosku wizowego:

 1. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; 
 3. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a)      wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b)    przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

 1. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 2. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub między narodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a)     w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,

b)    po odebraniu za granicą odpoczynku;

 1. uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku wiz Schengen realizowane są wnioski wizowe oraz w odniesieniu do cudzoziemców wymienionych w wytycznych Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2020 r.

Poniższe kategorie wnioskodawców wizowych mogą być zwolnione z ograniczenia podróży i kwalifikują się do złożenia wniosku wizowego:

 • członkowie rodzin obywateli UE, w tym także obywateli Wielkiej Brytanii, oraz obywateli państw stowarzyszonych w ramach Schengen,
 • pracownicy służby zdrowia, osoby prowadzące badania naukowe w dziedzinie zdrowia oraz pracownicy służb opieki nad osobami starszymi,
 • pracownicy przygraniczni,
 • pracownicy transportu wykonujący przewóz towarów oraz inni pracownicy transportu w niezbędnym zakresie,
 • dyplomaci, pracownicy organizacji międzynarodowych, personel wojskowy oraz pracownicy pomocy humanitarnej w ramach pełnionych przez nich funkcji,
 • pasażerowie tranzytowi, w tym powracający do własnego kraju w drodze pomocy konsularnej,
 • pasażerowie podróżujący z powodu niezbędnych przyczyn rodzinnych,
 • osoby wymagające ochrony międzynarodowej lub ochrony z innych przyczyn humanitarnych.

 

Poza ww. kategoriami do wjazdu na terytorium RP uprawnieni są bez konieczności uzyskiwania wizy:

 1. obywatele RP,
 2. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
 4. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu; przepis ma również zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mocą umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Informacje o zasadach i podróżnych zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP dostępne są na stronach internetowych:

www.gov.pl/koronawirus

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

 

 

Informacja w sprawie obsługi wniosków wizowych w ChRL (z wyłączeniem Hong Kongu):

W sprawie możliwości złożenia wniosku lub uzyskania informacji wizowych proszę o kontakt z infolinią VFS Global: 86-10-65069280, e-mail: infopek.plcn@vfshelpline.com

 

Informacja w sprawie obsługi wniosków wizowych w Hong Kongu:

W sprawie obsługi wniosków wizowych w Hong Kongu proszę o kontakt e-mail: hongkong.kg.sekretariat@msz.gov.pl