W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Współpraca naukowa

Ambasada RP w Pekinie wspiera rozwój współpracy naukowej oraz akademickiej pomiędzy Polską a Chinami. W naszych działaniach opieramy się na umowach oraz porozumieniach dwustronnych oraz na zasadach równouprawnienia, wzajemności i obopólnych korzyści. Naszym celem jest ułatwienie polskim i chińskim ośrodkom naukowym, instytutom badawczym oraz uczelniom nawiązania kontaktów oraz współpracy, a także prowadzenia wspólnych projektów. Wspieramy również działania na rzecz zwiększenia mobilności naukowej i akademickiej pomiędzy oboma krajami.  

 

Umowy i porozumienia dwustronne  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 13 kwietnia 1995 r. o współpracy naukowo-technicznej.

Porozumienie pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 20 grudnia 2011 r. o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 20 czerwca 2016 r. o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym.

Konkury i granty badawcze oraz stypendia

Informacje na temat konkursów i grantów badawczych na wspólne polsko-chińskie projekty badawcze oraz w zakresie mobilności (w tym informacje nt. stypendiów) można znaleźć na stronach internetowych: 

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCN – Narodowe Centrum Nauki

Polscy naukowcy mogą również skorzystać z możliwości, jakie daje w zakresie współpracy naukowej z Chinami program Horyzont 2020. Więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj.

 

Uznawalność a uwierzytelnienie dyplomu (legalizacja lub apostille)

Uznawalność dyplomów związana jest ze sprawdzeniem, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do podjęcia w danym kraju studiów lub pracy. Na podstawie umowy międzynarodowej państwa mogą wzajemnie uznać swoje dyplomy za równoważne na potrzeby nauki w państwie, będącym drugą stroną porozumienia, lub za w pełni równoważne, czyli upoważaniające nie tylko do dalszych studiów, ale także wykonywania zawodów o charakterze regulowanym. Dzięki tego rodzaju umowom kandydaci na studia nie muszą przechodzić dodatkowych procedur związanych ze sprawdzeniem przez dany urząd, czy posiadają oni odpowiednie wykształcenie ogólnie do podjęcia studiów w danym kraju.

Uwierzytelnienie dyplomu to sprawdzenie autentyczności podpisów i  pieczęci umieszczonych na dyplomie. Uwierzytelnienie może nastąpić w drodze opatrzenia dokumentu klauzulą apostille, w przypadku, gdy dany kraj jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, lub w drodze legalizacji.

Uznawalność dyplomów z Chinami 

W czerwcu 2016 r. Polska zawarła z Chinami umowę o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym [link do zakładki z umowami regulującymi kontakty pomiędzy Polską a Chinami], która ma charakter umowy o uznawalności wykształcenia na potrzeby dalszego kształcenia się. Dzięki powyższej umowie studenci z Polski i Chin mogą łatwiej podejmować studia w państwie-będącym drugą stroną porozumienia. Zwracamy uwagę, że umowa nie przewiduje uznawalności samych stopni naukowych. W przypadku uzyskania stopnia naukowego w Chinach lub w Polsce i chęci jego uznania w kraju będącym drugą stroną umowy, koniecznym jest przeprowadzenie jego nostryfikacji zgodnie z przepisami danego państwa. Umowa o nie obejmuje przy tym Hongkongu oraz Makao.
 Umowa o uznawalności dyplomów z Chinami nie wpływa na obowiązek ewentualnej legalizacji dyplomu. Przepisy wewnętrzne kraju przyjmującego stanowią, czy w danym przypadku kandydat na studia powinien złożyć zalegalizowany dyplom. Polscy studenci, którzy muszą przedłożyć chińskiej uczelni dyplom uzyskany w Polsce, powinni dowiedzieć się, czy wymaga ona jego legalizacji. W przypadku dyplomów z Chin przedkładanych uczelniom z Polski, konieczne jest ich wcześniejsze zalegalizowanie.

Zwracamy uwagę polskim absolwentom chińskich uczelni, że warto przed ostatecznym wyjazdem z Chin, zalegalizować dyplom ukończenia studiów za pośrednictwem jednej z naszych placówek konsularnych w Chinach (tj. Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie lub właściwego konsulatu generalnego), nawet w przypadku braku planów posługiwania się nim w najbliższej przyszłości. 

Informacje nt. procedury legalizacji znajdą Państwo tutaj.

Dalsze informacje nt. uznawalności dyplomów znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Materiały

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 13 kwietnia 1995 r. o współpracy naukowo-technicznej
Umowa​_z​_ChRL​_o​_wspolpracy​_naukowo-technicznej.pdf 0.06MB
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 20 czerwca 2016 r. o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym
Umowa​_z​_ChRL​_o​_uznawalnosci​_dyplomow.pdf 0.89MB
Porozumienie pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 20 grudnia 2011 r. o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego