W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Białoruś

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całe terytorium kraju w związku z trwającym kryzysem politycznych.

Zagrożenie przestępczością jest porównywalne z sytuacją w Polsce. Nie zdarzają się w zasadzie napady na kierowców na drogach, dochodzi natomiast do kradzieży pojazdów i włamań do samochodów, szczególnie w mało uczęszczanych miejscach, oraz do drobnych kradzieży w hotelach.

Patrole milicyjne są bardzo częste, w dużych miastach są praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu.

Należy uważać na zatrzymywanie samochodów przez funkcjonariuszy milicji drogowej (GAI) w miejscach o dużym natężeniu ruchu (skrzyżowania, ronda itp.).

W Republice Białorusi władze nie wprowadziły stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Wjazd i pobyt

Od 29.10.2020 r. wjazd z Polski na terytorium Białorusi przejściami drogowymi został wstrzymany decyzją strony białoruskiej. Przez granice przepuszczani są jedynie kierowcy samochodów ciężarowych oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Wjazd na terytorium Białorusi nadal jest możliwy drogą powietrzną przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku.

Informujemy, że od 22 października 2020 r. osoby (w tym obywatele RP) przyjeżdzające na Białoruś z Polski podlegają na terytorium Białorusi obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Lista państw, z których przybywający będą musieli poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie dostępna jest pod poniższym linkiem: http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/aktualizirovan-perechen-stran-v-kotorykh-registriruyutsya-sluchai-infektsii-covid-19/

Wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywać się może w ramach ruchu bezwizowego (szczegóły poniżej dot. ruchu bezwizowego w Porcie Lotniczym w Mińsku oraz ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”) bądź na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. W przypadku osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu), przekroczenie granicy następuje na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia; wydawane są wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne) uprawniające do pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz nie dłuższy niż 90 dni w ciągu półrocza licząc od daty pierwszego wjazdu.

Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty.

Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.

Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi upłynął termin ważności wizy, bądź którzy podróżując przez Białoruś, nie posiadają białoruskiej wizy tranzytowej, podlegają odpowiedzialności administracyjnej. Za pobyt bez ważnej wizy grozi upomnienie lub kara grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych (1 stawka bazowa wynosi od 1 stycznia 2020 r. 27,00 BYN - około 12 EUR), bądź deportacja. Organami właściwymi w sprawach o powyższe wykroczenia są nie tylko wydziały milicji ds. obywatelstwa i migracji, lecz także oddziały białoruskiej straży granicznej.

Osoby planujące pozostać czasowo na terytorium Republiki Białorusi powyżej 10 dni (do tego terminu nie wliczają się dni wolne od pracy: niedziele, święta narodowe i dni świąteczne) muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego). W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu w ciągu 3 dni (do tego terminu nie wliczają się dni wolne od pracy: niedziele, święta narodowe i dni świąteczne) od dnia przyjazdu na nowe miejsce czasowego pobytu . Przepis ten został wprowadzony od dnia 1 lipca 2020 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2019 r. nr 267-З o zmianie ustawy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900267&p1=1 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RB wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych stworzyli system dający cudzoziemcom i bezpaństwowcom, czasowo przebywającym na terytorium Republiki Białorusi, możliwość elektronicznego zarejestrowania swojego czasowego pobytu na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym oddziale ds. obywatelstwa i migracji MSW.

Proces rejestracji jest możliwy od 02.01.2019 r. za pośrednictwem wspólnego portalu usług elektronicznych portal.gov.by. Procedura jest bezpłatna. W celu dokonania rejestracji należy założyć osobiste konto na portalu portal.gov.by i podać adres swojej poczty elektronicznej.

Następnie na swoim koncie w zakładce „Dostępne usługi” («Доступные услуги») wybrać kategorię „Obywatelstwo i migracja” («Гражданство и миграция») i wybrać właściwą usługę (200.12.14.1), wypełnić i przesłać wniosek. W efekcie obcokrajowiec otrzyma zwrotne potwierdzenie o dokonaniu rejestracji swojego czasowego pobytu pod adresem wskazanym we wniosku. Rejestracji cudzoziemca może dokonać również osoba trzecia za pośrednictwem własnego konta osobistego na portalu portal.gov.by jeżeli posiada wymagane dane cudzoziemca konieczne do wypełnienia wniosku o rejestrację.

Utrzymana została nadal możliwość dokonywania osobistej rejestracji w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji MSW – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Portal portal.gov.by nie jest przeznaczony dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy chcieliby przedłużyć okres rejestracji czasowego pobytu oraz dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli do Republiki Białorusi z Federacji Rosyjskiej. W danych przypadkach, cudzoziemcy muszą osobiście zgłosić się do jednego z oddziałów ds. obywatelstwa i migracji MSW zgodnie z jego właściwością miejscową ze względu na swoje miejsce pobytu.

Uwaga: obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 stycznia 2010 r. nr 105-З o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi: https://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2010-15/2010-15(028-086).pdf&oldDocPage=32, w celu uzyskania informacji czy dany cudzoziemiec znajduje się na liście osób, które mają zakaz wjazdu do Republiki Białorusi, istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez stronę internetową MSW RB: https://www.mvd.gov.by/ru/page/service

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, udzielana zostanie odpowiedź drogą elektroniczną na podany przez cudzoziemca adres e-mail.

Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.

Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną - ok. 22 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Osoby planujące pozostać na terytorium Republiki Białorusi powyżej 10 dni (do tego terminu nie wliczają się dni wolne od pracy: niedziele, święta narodowe i dni świąteczne) muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego). W przypadku pobytu w hotelach, hostelach, sanatoriach – należy ustalić z administracją czy rejestracja pobytu zostanie dokonana przez pracownika hotelu/hostelu/sanatorium czy przez cudzoziemca.

Przekroczenie 30 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do równowartości 550 euro.

Od dnia 15 maja 2017 roku zmieniła się procedura obsługi pasażerów przylatujących z Republiki Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Wszystkie rejsy do rosyjskich miast zostały przeniesione z terminali obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych rosyjskich lotnisk.

Oprócz tego statki powietrzne i pasażerowie przylatujący z Białorusi i odlatujący na Białoruś podlegają kontroli granicznej.

Na lotnisku w Mińsku procedura obsługi pasażerów przylatujących z Federacji Rosyjskiej nie uległa zmianie.

Pasażerowie udający się do Federacji Rosyjskiej tranzytem przez Lotnisko Narodowe „Mińsk” są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz karty migracyjnej wypełnionej po przybyciu do Republiki Białorusi.

http://airport.by/en/passengers-instruction  

 

Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”.

10 listopada 2019 r. w myśl postanowień Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 300
z dnia 7 sierpnia 2019 r. dwie istniejące dotychczas strefy turystyczne Park „Kanał Augustowski” oraz „Brześć” zostały połączone w jedną bezwizową strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć - Grodno”.

Bez konieczności posiadania wizy wyłącznie w celu turystycznym przebywać można
na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”:

- indywidualnie - tylko terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, w skład którego wchodzą: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański,  miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński. 

 - w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym - na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego,

Wjazd i wyjazd z terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”
na warunkach ruchu bezwizowego odbywa się poprzez następujące przejścia graniczne:

 • Bobrowniki-Berestowica;
 • Kuźnica Białostocka-Bruzgi;
 • Terespol-Brześć;
 • Sławatycze-Domaczewo;
 • Połowce-Pieszczatka;
 • Białowieża-Piererow (wyłącznie ruch pieszy i rowerowy);
 • Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
 • Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
 • Soleczniki-Bieniakonie (przejście graniczne z Litwą);
 • Rudawka – Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),

kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Terespol-Brześć, oraz porty lotnicze w Grodnie i w Brześciu.

Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno” wynosi 15 dni kalendarzowych.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poprzez wykupienie dodatkowych usług turystycznych u certyfikowanego operatora, pod warunkiem, iż ogólna długość pobytu nie przekroczy 15 dni kalendarzowych. 

Przekraczając granicę z Białorusią na zasadach korzystania z ruchu bezwizowego w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno” turyści powinni posiadać:

 • ważny dokument podróży;
 • ubezpieczenie podróżne,
 • środki finansowe (nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu - 1 stawka bazowa od 1.1.2020 r. wynosi 27,00 BYN tj. około 12 EUR)
 • dokument potwierdzający wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie, na wniosek podróżnego może być wydany w obcym języku.

Podróżny określa także datę wjazdu do strefy bezwizowej. Jeśli dokument uprawniający
do wjazdu nie będzie wykorzystany w ciągu 15 dni od deklarowanej daty wjazdu ulega
on anulowaniu. W razie zagubienia dokumentu operator turystyczny wystawia jego duplikat.

W uzasadnionych przypadkach losowych (utrata zdrowia, konieczność hospitalizacji itp.), które wymuszają pobyt powyżej 15 dni, podróżny lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie pobytu i rejestracji. Podróżny wówczas otrzyma wizę wyjazdową i może opuścić terytorium RB przez dowolne przejście graniczne. 

W przypadku niesankcjonowanego opuszczenia obszaru strefy bezwizowej „Brześć-Grodno” lub nieuprawnionego przedłużenia pobytu ponad 15 dni grozi odpowiedzialność administracyjna przewidziana prawem Republiki Białorusi dot. statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB. Koszty ewentualnej deportacji z terytorium RB pokrywa sam podróżny lub operator turystyczny, który wystawił dokument uprawniający do wjazdu
do strefy bezwizowej.

Uwaga:

 

Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, obowiązuje, do czasu uregulowania tej kwestii, zakaz przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej (w obydwu kierunkach) przez obywateli państw trzecich, w tym obywateli polskich. Zakaz ten obejmuje przejścia drogowe i kolejowe, gdyż w paszportach i na kartach migracyjnych nie są wtedy zamieszczane odciski stempli wjazdowych. Brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może skutkować ukaraniem za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z ŁOTWĄ (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), ESTONIĄ (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i UKRAINĄ (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

https://moskwa.msz.gov.pl/pl/p/moskwa_ru_a_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

Informacje dot. wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi dostępne są na stronie internetowej https://gpk.gov.by/situation-at-the-border/punkty-propuska/

Przedłużanie pobytu, wizy

Od 27.07.2018 obywatele polscy, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni. W przypadku choroby, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi do upływu okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zgłasza się do Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Migracji organu spraw wewnętrznych (zwanego dalej - OOiM) właściwego dla miejsca pobytu czasowego wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu pobytu czasowego i rejestracji. W wypadku przedłużenia terminu pobytu czasowego OOiM wydaje cudzoziemcowi wizę do wyjazdu z Republiki Białorusi. Cudzoziemiec może wyjechać przez dowolne przejścia graniczne na terytorium Republiki Białorusi.

W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM następujące dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu procedur administracyjnych dokonywanych przez organy państwowe i inne organizacje państwowe na wniosek obywateli, zatwierdzonego Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26.04.2010 r. nr 200 (zwanego dalej - Wykaz):

 • wniosek;
 • karta migracyjna, chyba że nie jest ona wymagana (uwaga: od 6 marca 2018 r. nie wymaga się karty migracyjnej w przypadku, gdy celem podróży jest pobyt wyłącznie na terytorium Białorusi, bez wyjazdu na terytorium Rosji);
 • dokument do wyjazdu za granicę;
 • polisa ubezpieczeniowa lub dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, zawartej z zagranicznym zakładem ubezpieczeń;
 • zezwolenie na mały ruch graniczny – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa przebywających w strefie przygranicznej na terytorium Republiki Białorusi na podstawie zezwolenia na mały ruch graniczny;
 • dokument potwierdzający niezbędność przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty;

 W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu:

 • wniosek;
 • dokument do wyjazdu za granicę;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

W przypadku gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wjechał na terytorium Republiki Białorusi na podstawie ważnej wizy Republiki Białorusi powinien on wyjechać z Republiki Białorusi przed upływem terminu ważności wizy lub terminu pobytu czasowego określonego ustawą, jeżeli na moment upływu terminów wskazanych cudzoziemiec nie otrzymał zgody na przedłużenie terminu pobytu czasowego lub nie otrzymał zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały.

W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego (rejestracji) cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu.

W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu.

Przy posiadaniu jednej z podstaw zawartych w art. 48 Ustawy, cudzoziemiec ma prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Republiki Białorusi, gdy zgłosi się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i złoży dokumenty przewidziane w pkt 12.6 Wykazu:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • dokument potwierdzający spełnienia warunków do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy zawartych w przepisach prawnych;
 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;
 • dokument do wyjazdu za granicę;
 • polisa ubezpieczeniowa;
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec ma prawo zwrócić się do OOiM w celu otrzymania wielokrotnej wyjazdowej - wjazdowej wizy Republiki Białorusi pod warunkiem złożenia dokumentów przewidzianych w pkt 12.11 Wykazu:

 • wniosek;
 • dokument do wyjazdu za granicę;
 • uzasadniona prośba od organizacji przyjmującej – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa zamieszkałych czasowo na terytorium Republiki Białorusi, którzy przebywają na terytorium Republiki Białorusi w celu odbycia studiów na białoruskich uczelniach, wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innej działalności;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Cudzoziemcy, za wyjątkiem niektórych kategorii osób (członkowie delegacji rządowych, dyplomaci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych itd.), mają obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. Organami meldunkowymi  są oddziały ds. obywatelstwa i migracji przy rejonowych wydziałach spraw wewnętrznych (milicja). Wszystkie formalności meldunkowe dla turystów wykonują recepcje  hoteli i sanatoriów oraz  gospodarstwa agroturystyczne.

Jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub święto państwowe, termin upływa dnia następnego. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, termin nie ulega przesunięciu (sobota jest dniem, w którym organy meldunkowe są czynne).

W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu.

Cudzoziemcy przebywający w celu turystycznym i podróżujący w granicach państwa białoruskiego zgodnie z programem turystycznym, podlegają obowiązkowi jednorazowego zameldowania się na cały okres w miejscu początkowego pobytu.

Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją. W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.

Przekroczenie terminu pobytu będzie skutkować sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do wysokości ok. 550,00 EUR. Nie przewiduje możliwości wydania osobie chcącej przedłużyć pobyt ponad dozwolone 30 dni wizy białoruskiej na terytorium Białorusi. W szczególnych wypadkach losowych, takich jak np. pobyt w szpitalu, możliwe jest jedynie wydanie w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Migracji jednokrotnej wizy wyjazdowej.

Przyjeżdżający na Białoruś powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR) na każdy miesiąc pobytu. W przypadku krótszego niż miesiąc pobytu - powinni posiadać kwotę równoważną 2 stawkom bazowym, czyli 51,00 BYN (około 22,00 EUR) na każdy dzień.

Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zarejestrowania pobytu.

Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Obowiązek ten nie dotyczy członków oficjalnych delegacji rządowych, akredytowanych dyplomatów oraz cudzoziemców których celem podróży jest pobyt wyłącznie na terytorium Republiki Białorusi. Blankiet karty migracyjny jest dostępny na granicy i po wypełnieniu przez podróżnego jest on rejestrowany przez białoruską straż graniczną. Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi. Utrata karty migracyjnej grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją.

Uwaga: Obywatele RP wjeżdżający na teren RB samochodem, powinni zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zobowiązania, zawartego w deklaracji wjazdu na czas określony, w kwestii dotyczącej zakazu użyczania i kierowania środkiem transportu przez osoby trzecie w czasie nieobecności w pojeździe jego właściciela. Złamanie tego zakazu, grozi konfiskatą pojazdu przez białoruski urząd celny oraz nałożeniem na właściciela pojazdu wysokich opłat skarbowych, sięgających nawet kilku tysięcy rubli białoruskich. Do czasu ich uiszczenia obywatel RP może otrzymać zakaz opuszczania terytorium RB.

W przypadku kradzieży lub utraty samochodu na terytorium RB, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich władz białoruskich (milicja i urząd celny). Niedopełnienie tych formalności, może być powodem oskarżenia właściciela samochodu o nieprzestrzeganie zasad określonych w deklaracji.

Przy wjeździe do RB deklaruje się czasowy wwóz samochodu. Jego przedłużenie można uzyskać we właściwym, ze względu na miejsce pobytu, urzędzie celnym RB (przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu)

Zdrowie

Nie wymaga się szczepień ochronnych. Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (zwłaszcza latem), grypą (w zimie) i chorobami wenerycznymi, jest dość duże. Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze roznoszące wirusowe choroby.

Obywatele Polski są leczeni na Białorusi odpłatnie. Doba w szpitalu kosztuje równowartość ok. 30 EUR, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa.

Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych lekarstw. Korzystając z usług przychodni lekarskiej lub gabinetów dentystycznych, cudzoziemcy wybierają prywatne placówki, które dysponują znacznie lepszym sprzętem specjalistycznym.

Podróżowanie po kraju

W Republice Białorusi zostały zliberalizowane przepisy dotyczące zwiedzania strefy przygranicznej oraz pasa przygranicznego przez cudzoziemców.

Zgodnie z zapisami ustawy. „O wniesieniu uzupełnień i zmian niektórych przepisów Republiki Białorusi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa granic”, cudzoziemcy mogą podróżować tranzytem przez strefę przygraniczną do uzdrowisk, ośrodków wypoczynkowych bez obowiązku posiadania przepustki.

Cudzoziemcy, którzy chcieliby zwiedzić strefę przygraniczną bądź pas przygraniczny w innym celu, powinni posiadać taką przepustkę.

Cudzoziemcy przebywający w strefie przygranicznej oraz pasie przygranicznym powinni przestrzegać następujących zasad, tj. nie wolno korzystać z urządzeń optycznych (lornetka, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, noktowizor, itp.) bez uzyskania stosownej zgody od Straży Granicznej Republiki Białorusi oraz zabrania się przechodzenia przez obszar, na którym znajdują się obiekty inżynieryjne oraz inne urządzenia.

Za naruszenie powyższych przepisów może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 10 do 50 stawek bazowych (1 stawka bazowa wynosi od 1 stycznia 2020 r. 27,00 BYN – tj. około 12 EUR).

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, milicja natomiast bardzo skrupulatnie kontroluje posiadanie przez kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), ważnego przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia (tzw. zielonej karty). W apteczce samochodowej, w zestawie środków medyczno-opatrunkowych nie może zabraknąć m.in. 10-cio % roztworu amoniaku, jodyny, bandaży sterylnych i elastycznych, waty, plastrów opatrunkowych, opaski uciskowej bądź gumowego węża uciskowego, nożyczek z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczek chirurgicznych czy też chusteczek higienicznych, roztworu chłodzącego (saletry amonowej z wodą). Stan apteczek samochodowych może być sprawdzany wyrywkowo zarówno przez białoruską straż graniczną jak i przez patrole milicji drogowej. W razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego wymierzane są kary. Kierowcy powinni uwzględniać częste radarowe kontrole prędkości. Pomimo stałych podwyżek cen, paliwo jest na Białorusi tańsze niż w Polsce. Na stacjach benzynowych można płacić wyłącznie rublami białoruskimi. Główne drogi są szerokie, dobrze utrzymane i oznakowane, z wyjątkiem pobocza, które nocą jest słabo widoczne. Po zmroku piesi poruszający się poza terenem zabudowanym mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych. W nocy największym zagrożeniem są nie oświetlone pojazdy stojące na pasach ruchu. Miejscowi kierowcy, choć z reguły nie jeżdżą szybko, są dość niefrasobliwi: normą jest uporczywa jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie świateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewłaściwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Szczególną ostrożność należy zachować na przejściach dla pieszych. W razie kolizji drogowej należy bezwzględnie oczekiwać na przybycie milicji, nie zmieniając miejsca ustawienia samochodu. Uznanie cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała pociąga za sobą poważne sankcje - do kary bezwzględnego pozbawienia wolności włącznie.

Uwaga: Od 1 sierpnia 2013 r. na Białorusi funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll (podobny do polskiego viaTOLL). Opłaty za przejazd wymagane są od pojazdów zarejestrowanych poza obszarem Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej oraz wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony ładowności.

System obejmuje w całości drogę M-1/E30 Brześć - Mińsk - granica z FR (Redki), tj. Krasna Gorka po stronie rosyjskiej (łącznie 609 km), prowadzące od granicy z Polską drogi P-99 i M 6 oraz odcinki dróg wylotowych z Mińska: M2, M3, M4, M5 i M6.

Aby skorzystać z sieci płatnych dróg, samochód powinien zostać wyposażony w pomiarowe urządzenie elektroniczne, które można wypożyczyć za kaucją, na podstawie umowy, w jednym z punktów obsługi klienta rozmieszczanych przy wjazdach i wyjazdach z płatnych odcinków dróg oraz pomiędzy nimi. Opłaty są pobierane w rublach białoruskich.

Podczas montażu urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj szyby w samochodzie. W przypadku szyb metalizowanych urządzenie należy montować jedynie na „wykropkowanej” (przepuszczalnej dla fal radiowych) powierzchni w pobliżu lusterka wstecznego. W przypadku braku stref przepuszczalnych dla fal radiowych należy wykupić urządzenie pomiarowe z anteną zewnętrzną. Jeżeli podczas przejazdu pod bramką poboru opłat urządzenie nie zadziała, należy niezwłocznie udać się do najbliższego punktu obsługi. Naruszenie warunków korzystania z płatnych dróg pociąga za sobą konsekwencje w postaci konieczności uiszczenia podwyższonej opłaty. Wysokość podwyższonej opłaty za jedno naruszenie wynosi:

≤ 3,5 t:  za nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości – równowartość 100,00 EURO, za uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości – równowartość 50,00 EURO.

> 3,5 t: za nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości – równowartość 260,00 EURO, za uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości – równowartość 130,00 EURO.

Kontroli poboru opłat dokonuje białoruska Inspekcja Transportowa.

Pełna informacja na ten temat znajduje się na stronie białoruskiego operatora http://beltoll.by/index.php/pl/.

 

Cło

Przepisy celne zezwalają na przewóz waluty w dowolnej kwocie. Należy ją zgłosić, wypełniając deklarację celną przy przekroczeniu granicy. Zgodnie z decyzją podpisaną w dniu 1 listopada 2018 roku przez Radę EAUG, od 1 stycznia 2019 roku dopuszczalna wartość bezcłowego wwozu towarów – przedmiotów osobistego użytku – na terytorium państw Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym Białorusi, transportem naziemnym (samochodem, koleją, drogą morską lub przy przekraczaniu granicy pieszo) – spoza obszaru celnego EAUG – zmniejszona zostanie z obecnych 1500,00 EUR do 500,00 EUR. Ich maksymalna waga zostanie zmniejszona z obecnych 50 kg do 25 kg. Przekroczenie tych wartości oznaczać będzie konieczność opłacenia 30% cła od wartości wwożonego towaru –  przedmiotów osobistego użytku, przy czym co najmniej 4 EUR od każdego kilograma powyżej bezcłowych 25 kg.

Powyższe normy nie dotyczą towarów wwożonych drogą lotniczą, co do których pozostają dotychczasowe limity tj.: dopuszczalna wartość bezcłowego wwozu towarów – przedmiotów osobistego użytku – do 10 000 EUR i ich maksymalna waga do 50 kg.

Na Białoruś można bezcłowo wwozić do 200 sztuk papierosów, 3 l alkoholu, w tym piwa, na jedną pełnoletnią osobę.

Użyczenie osobie trzeciej samochodu wwiezionego na obszar celny Białorusi może nastąpić wyłącznie za zgodą urzędu celnego, który wystawia zaświadczenie.

Istnieje obowiązek dopełnienia formalności związanych z czasowym wwozem pojazdu zarejestrowanego poza obszarem celnym Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej (uwaga: w przypadku przekroczenia terminu wywozu samochodu naliczane jest bardzo wysokie cło oraz podatek). Zachodzi przy tym konieczność wystawienia czasowego wwozu na osobę, która będzie kierowała pojazdem na terytorium Białorusi. W przypadku gdy właścicielem samochodu jest inna osoba, wymagane jest posiadanie upoważnienia poświadczonego urzędowo (w przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna) lub wystawionego przez osobę prawną (gdy właścicielem jest osoba prawna) wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język rosyjski lub białoruski.

Przepisy prawne

Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych jest surowo karane. W przypadku wwozu na terytorium Republiki Białorusi lekarstw - szczególnie środków uspokajających, przeciwbólowych, psychotropowych, zawierających sterydy, należy posiadać ważną receptę lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem preparatów oraz ich dawek. Dokument musi być przetłumaczony na język rosyjski lub białoruski.

W Republice Białorusi obowiązuje całkowity zakaz fotografowania komisariatów milicji, jednostek wojskowych i innych urzędów państwowych. Nieprzestrzeganie zakazu może grozić pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. W miejscach publicznych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym.

Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji korzyści finansowych za ewentualne odstąpienie od kary za naruszenie przepisów skutkują natychmiastowym pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Od 27 lipca 2019 obowiązuje Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 24.01.2019 roku nr 2 „O państwowej regulacji produkcji, obrotu i konsumpcji surowca tytoniowego oraz wyrobów tytoniowych”. Zgodnie z rozdz. 11 pkt 35 ww. Dekretu zakazem palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych objęto następujące miejsca:

 • windy i pomieszczenia bloków wielomieszkaniowych;
 • miejsca przeznaczone do zabaw dzieci;
 • tereny i pomieszczenia zakładu pracy;
 • tereny i pomieszczenia obiektów sportowych;
 • tereny jednostek organizacyjnych systemu oświaty;
 • podziemne przejścia dla pieszych i stacje metra;
 • przystanki komunikacyjne;
 • środki transportu publicznego i kolej;
 • samochody, w których znajdują się dzieci w wieku poniżej 14 lat;
 • miejsca wymienione w innych przepisach Republiki Białorusi.

Na terenie nw. obiektów palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach oznaczonych tablicą informacyjną z napisem „Palarnia”:

 • obiekty handlowe (centrum handlowe, bazar oraz inne);
 • obiekty gastronomiczne, w tym tarasy letnie przylegające do obiektów;
 • tereny plaż;
 • tereny i pomieszczenia obiektów wypoczynku i sportu;
 • obiekty (pomieszczenia) przemysłowe;
 • tereny i pomieszczenia obiektów organów władzy państwowej, kultury, opieki zdrowotnej, uzdrowiskowych, jednostki oferujące usługi telekomunikacyjne, socjalne, bankowe, ubezpieczeniowe, hotelowe oraz inne;
 • organy administracji publicznej (pomieszczenia do przyjmowania interesantów);
 • terminale pasażerskie w transporcie drogowym, portu lotniczego oraz morskiego;
 • tereny i pomieszczenia przylegające do stacji kolejowych;
 • statki morskie.

Za złamanie zakazu grozi kara finansowa:

 • do 102,00 BYN - za palenie w miejscu niedozwolonym.
 • do 765,00 BYN - za palenie w pomieszczeniach bloków wielomieszkaniowych.
 • do 765,00 BYN lub kara upomnienia - za palenie, które narusza zasady bezpieczeństwa ppoż.

Przydatne informacje

Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta (białoruski rubel - BYN). Na terytorium Białorusi przestrzegany jest zakaz dokonywania płatności walutami obcymi (np. USD, EUR). Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 (przy zakupie waluty należy okazać paszport, bank nie pobiera prowizji przy wymianie waluty). W dużych miastach sieć banków jest dość dobrze rozwinięta (w wybranych punktach w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polską walutę). Zabroniona jest czarnorynkowa wymiana waluty. Przygodna wymiana pieniędzy może być potraktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywną.

Językami urzędowymi są język białoruski oraz język rosyjski.

Na południu kraju należy unikać spożywania miejscowej żywności ze względu na możliwość zagrożenia radioaktywnością

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.