W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Estonia

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się poziomie średnim, wzrasta w okresie czerwiec-wrzesień oraz na przełomie roku w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym. Najczęściej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pieniędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu).

W ostatnim okresie wzrosło również zagrożenie związane z handlem oraz konsumpcją narkotyków. Miejscami najbardziej dotkniętymi tego rodzaju zagrożeniami jest Stare Miasto w Tallinie, bogate w restauracje, bary i puby otwarte praktycznie całą noc oraz dzielnica stolicy Kopli.

W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego, nie zmieniono również ostatnio obowiązującego, niskiego stopnia zagrożenia.

Wjazd

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy posiadany dokument jest we właściwym stanie technicznym i pozwala na potwierdzenie tożsamości.

Przypomnieć należy o bezwzględnym obowiązku posiadania dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego przez podróżujące z rodzicami/opiekunami dzieci.

Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekroczenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji.

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

Ubezpieczenie

W przypadku przyjazdu do Estonii samochodem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego (co najmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Zdrowie

W okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych (Estonia należy do krajów o podwyż­szonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze).

Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii w przypadkach nagłych lub wypadków. Uprawnia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, czy też koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne, honorowane jest ważne polskie prawo jazdy. Od 19 stycznia 2014 istnieje obowiązek zamiany bezterminowego prawa jazdy w ciągu dwóch lat od uzyskania przez obywatela UE pozwolenia na pobyt stały w Estonii oraz kiedy prawo jazdy ma 10-letnią datę ważności lub jest wystawione bezterminowo.

Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć stosownie potwierdzone (najlepiej w języku angielskim) pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy transportowej, lub wynajętego na podstawie umowy z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do jednego roku, po czym należy wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie samochodu w Estonii. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu - skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu - skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Według estońskiego kodeksu ruchu drogowego przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami, zatrzymaniem prawa jazdy bądź zatrzymaniem do dyspozycji sądu. Estonia przyłącza się ponadto do unijnego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych zarejestrowanych przez kamery, co spowoduje wyeliminowanie możliwości uniknięcia konsekwencji przez naruszających przepisy kierowców innych państw UE. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzajacych. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 promila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obowiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. W Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie słabo oświetlonym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

Od 1 sierpnia 2011 r., każdy, kto planuje przekroczenie granicy estońsko-rosyjskiej musi zarejestrować się w elektronicznym systemie przekraczania granic. Rezerwacji dokonuje się maksymalnie na 90 dni przed planowanym terminem przekroczenia granicy za pomocą strony internetowej, telefonicznie, sms bądź bezpośrednio na przejściu granicznym wykorzystując samoobsługowe stanowisko rezerwacyjne. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:  https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en.

Od 1 stycznia 2018 r. Estonia wprowadza opłaty drogowe dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Wysokość opłaty będzie uzależniona od masy całkowitej, liczby osi pojazdu i przyczepy, standardów emisyjnych oraz czasu przebywania na terenie kraju.

Za uiszczenie opłaty odpowiedzialny jest właściciel pojazdu. Jeśli pojazdem porusza się inny użytkownik zarejestrowany w rejestrze drogowym Estonii, wtedy obowiązek ten należy do niego. Za brak opłaty przewidziane są grzywny (nakładane zarówno na właściciela, jak i kierowcę). Urzędnicy będą mieli ponadto prawo do zatrzymania pojazdu aż do momentu opłacenia przejazdu.

Opłaty dokonuje się elektronicznie, zaświadczenie papierowe nie jest wymagane. Opłata obowiązuje przez dany okres czasu – przebyte kilometry nie mają znaczenia.

Rejestracji i opłat będzie można dokonywać:

  • na stronie internetowej www.teetasu.ee przelewem bankowym lub kartą;
  • w Biurze Obsługi Klienta Departamentu ds. Utrzymania Dróg https://www.mnt.ee/et/kontaktid/teenindusburood;
  • na przejściach granicznych (Narva, Luhamaa, Koidula) – płatne gotówką lub kartą;
  • w Urzędzie Skarbowym i Celnym https://www.emta.ee/et/teenindusburood-ja-tollipunktid;
  • możliwe jest również dokonanie opłaty na stacjach benzynowych VIRŠI-A oraz w centrach serwisowych COLLADE.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.teetasu.ee (wersja w języku angielskim i rosyjskim)

Cło

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i prze­wożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży, zgodne są z prawodawstwem unijnym. Aktualne informacje dotyczące nowych limitów, zwłaszcza na wyroby spirytusowe, obowiązujących przy wjeździe do Estonii znajdują się na stronie estońskiej izby celnej.

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podob­nie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w Estonii.

Przywóz zwierząt domowych do Estonii jest dozwolony, jeśli zwierzę posiada chip lub tatuaż, pasz­port i poświadczenie szczepienia przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania pasz­portów znajdują się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić oraz wywozić do/z Estonii broń w celach sportowych i/lub łowieckich. Niezbędne jest posia­danie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie UE, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.

Przepisy prawne

Przestępstwa narkotykowe są surowo karane.

Przydatne informacje

Kontakt z Policją zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego - 110.

Zintegrowany numer alarmowy - 112.

Waluty obce (w tym PLN) można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kredytowe i bankomatowe.

W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.

Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.