W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska we Francji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska we Francji.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-20.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Paryżu

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu znajdujący się przy 3, rue de Talleyrand jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Posiada płaski wjazd do pomieszczeń Konsulatu i windę dostosowaną do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego jest zapewniony. Część sanitarna posiada elementy ułatwiające korzystanie z toalet osobom niepełnosprawnym, a obsługa interesantów niesłyszących może odbywać się przy dedykowanym stanowisku.

Konsulat Generalny RP w Lyonie

Konsulat Generalny RP w Lyonie uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ulicy 79 rue Crillon. Osoby niepełnosprawne przybywające do konsulatu na wózku samodzielnie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +33 4 78 93 14 85 (domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem jest oddzielony od ulicy stopniem, który utrudnia skorzystanie z niego z pozycji wózka inwalidzkiego) w celu zamontowania rampy oraz otwarcia dwuskrzydłowych drzwi, co umożliwi dostęp do okienek konsularnych. Podobnie należy kontaktować telefonicznie w celu dostępu do lokalu wyborczego, biur urzędu, jak i części recepcyjnej. Pomieszczenia te nie są dostępne dla niepełnosprawnych bez pomocy pracowników. Konsulat nie jest wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.