W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest – IPCEI).

Na zdjęciu grafika przedstawia rękę sunącą po tablecie

Sposób zgłaszania i terminy

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną w terminie do 9 lipca 2021 r. na adres e-mail: agnieszka.smyk@mc.gov.pl. Składana dokumentacja powinna zawierać opis projektu według udostępnionego poniżej wzoru w formacje PDF (z możliwością przeszukiwania dokumentu). Prosimy o ograniczenie wielkości przekazywanych plików do maks. 10 MB.

Etap Krajowy Konkursu

Rozpoczynamy procedurę oficjalnego naboru na projekty (etap krajowy). Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych wskazanym obszarem technologicznym i gotowych do realizacji:

  • projektów w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w tej dziedzinie w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze – Projekty B+R+I,
  • projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia.

Na jakie projekty czekamy?

projekty złożone w ramach IPCEI-CIS powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem innowacyjności (wykraczać poza obecnie stosowane rozwiązania),
  • pozytywnym wpływem na środowisko (uwzględniać je na każdym etapie prac oraz wdrażać kwestie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych),
  • przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Przewidywana do zastosowania technologia powinna wpisywać się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład oraz dawać podstawy do przemysłowego wdrożenia gotowych rozwiązań. Projekt powinien umożliwić osiągnięcie długotrwałej rentowności w przewidywalnej perspektywie czasowej. Korzyści płynące z projektu nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, powinny również tworzyć podstawy dla budowy nowego łańcucha wartości w UE i oddziaływać na rozwój w innych jego ogniwach. Skrócony opis łańcucha wartości w j. angielskim zamieszczono w sekcji dokumentacja.

Dlaczego infrastruktura oraz usługi chmury obliczeniowej?

Usługi chmury obliczeniowej stanowią podstawę większości kluczowych, strategicznych łańcuchów wartości w obszarze dostawy usług cyfrowych dla klientów indywidualnych, przemysłu oraz sektora publicznego. Aby zapewnić Europie suwerenność technologiczną i konkurencyjność jej gospodarki cyfrowej, jak również zdolność do sprostania kluczowym wyzwaniom Zielonego Ładu i coraz większemu, masowemu popytowi na rynku cyfrowego, niezbędne jest wzmocnienie europejskich zdolności do przetwarzania danych oraz tworzenia nowych usług opartych na przetwarzaniu w chmurze obliczeniowej na potrzeby przemysłu, gospodarstw domowych oraz administracji publicznej.

Finansowanie

Realizacja projektów będzie możliwa w oparciu o udzieloną pomoc publiczną w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interest (IPCEI opisanego w Komunikacie KE Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz.Urz. UE. 2014/C 188/02) (zwanego dalej Komunikatem).

Projekt będzie miał szansę uzyskać wsparcie finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiot projektu spełnia kryteria określone w pkt 3 Komunikatu. Kosztami kwalifikowalnymi będą koszty wymienione w załączniku do Komunikatu, w granicach wyliczonej luki finansowej realizacji projektu

Wyniki konkursu

Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do przeprowadzenia dalszej procedury, w ramach tworzenia wiązki projektowej oraz na poziomie KE to maksymalnie 60 dni. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do przedmiotowego zaproszenia.

Zastrzegamy sobie możliwość organizacji spotkania z wnioskodawcą, podczas którego wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości przedstawionych przez KPRM.

Ostateczna decyzja w zakresie zaakceptowania projektu do fazy współpracy międzynarodowej w ramach tworzenia wiązki projektowej w europejskim, mikroelektronicznym łańcuchu wartości, zostanie podjęta przez ministra właściwego ds.  informatyzacji.

Wybór projektów na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania. Wybór projektu na tym etapie rozpoczyna współpracę międzynarodową w ramach tworzenia wiązki projektowej na poziomie UE oraz formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej, celem nadania projektowi statusu IPCEI, a w dalszej kolejności umożliwia uczestnictwo w krajowej procedurze konkursowej na jego finansowanie przez państwo członkowskie.

Otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenie przez wyżej wymienionego Ministra nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania projektu. Wybór projektu na etapie krajowym rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym możliwości na jego ewentualne dofinansowanie przez państwo członkowskie. 

Dokumentacja

Materiały

Komunikat
ipcei​_komunikat.pdf 0.61MB
Kryteria
ipcei​_cis​_kryteria.pdf 0.10MB
Value Chain
ipcei​_cis​_value​_chain​_en.pdf 0.16MB
Kondycja Finansowa
ipcei​_cis​_kondycja​_finansowa.xlsx 0.02MB
Wzór Wniosku
ipcei​_cis​_wniosek​_wzór.docx 0.04MB