W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu, mający siedzibę w Przemyślu przy ul. Mariackiej 4, 37-700 Przemyśl, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu gov.pl/web/gsse-przemysl. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu – można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem gsse.przemysl@pis.gov.pl
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu – wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem bip_gsseprzemysl@interia.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie gov.pl/web/gsse-przemysl;
  • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu gov.pl/web/gsse-przemysl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;
  • umożliwienia Panu/Pani dostępu do Pani/Pana domyślnej skrzynki pocztowej ePUAP z poziomu serwisu gov.pl/web/gsse-przemysl (poprzez zakładkę KONTAKT), przeglądania wiadomości otrzymanych i wysłanych z tej skrzynki oraz skorzystania z opcji wysłania pisma ogólnego.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20a, art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane Ministrowi Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu gov.pl/web/gsse-przemysl.

Z Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:

  • listownie na adres: al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa;
  • przez e-mail: iod@mc.gov.pl;
  • telefonicznie: (22) 250 01 10.

Skorzystanie z funkcjonalności skrzynki pocztowej ePUAP z poziomu serwisu gov.pl/web/gsse-przemysl (poprzez zakładkę KONTAKT) powoduje przetwarzanie Pani/Pana danych przechowywanych w ramach skrzynki przypisanej do Pani/Pana konta ePUAP.

Użytkownik serwisu gov.pl/web/gsse-przemysl przez swoje działanie ma również możliwość przekazania swoich danych innym podmiotom, w szczególności poprzez wykorzystanie eUsług.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z eUsługą, z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania.

 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie gov.pl/web/gsse-przemysl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.