W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opłaty konsularne

Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

Opłaty przyjmowane są w kasie placówki w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka i hiszpański przekaz pocztowy (giro postal). Płatności w formie przelewu są akceptowane wyłącznie w szczególnych, idnywidualnie uzgodnionych przypadkach, m.in. w odniesieniu do wniosków składanych podczas dyżurów konsularnych.

Przedstawione w tabeli poniżej podstawowe opłaty nie uwzględniają ulg i zwolnień, które mogą przysługiwać wnioskodawcy na podstawie innych przepisów. Przed wizytą w konsulacie przeczytaj informacje dotyczące danej czynności w zakładce „Informacje konsularne”, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące opłat dla każdego typu sprawy („Ile zapłacisz”).

Tabela opłat konsularnych stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych - obowiązuje od 2 lutego 2020 roku.

Poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w EUR

I. Czynności w sprawach paszportowych

1.01

Wydanie paszportu

110

1.02

Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

70

1.03

Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

40

1.04

Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

30

1.05

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

15

1.06

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

330

1.07

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

210

1.08

Wydanie drugiego paszportu

110

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

360

2.02

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

40

2.03

Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

80

2.04

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

360

2.05

Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)

30

III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

80

3.02

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

80

3.03

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

3.04

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

3.05

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

30

3.06

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

30

IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

4.01

Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

60

4.02

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

50

4.03

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

30

V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

5.01

Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

30

5.02

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wiosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

30

5.03

Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowanie terminu w postępowaniu

20

5.04

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

50

5.05

Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii z akt sprawy*****)

30

VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

6.01

Legalizacja dokumentu

30

6.02

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzanego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

60

6.03

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

30

6.04

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

30

6.05

Poświadczenie daty okazania dokumentu

30

6.06

Sporządzenie aktu notarialnego

200

6.07

Wykonanie innej czynności notarialnej

30

6.08

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

90

6.09

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

30

6.10

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

50

VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

500

7.02

Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

50

7.03

Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

50

7.04

Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)

50

7.05

Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

50

7.06

Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie *)***)

50

7.07

Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu ***)

50

7.08

Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

50

7.09

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

50

7.10

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

8.01

Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

240

8.02

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

300

8.03

Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

200

8.04

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

40

IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****)

9.01

Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

90

9.02

Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

30

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

*****)Opłata jest pobierana od wydanej kopii lub odpisu dokumentu, a nie jego strony. Opłata obejmuje również koszty ewentualnego doręczenia.

 

Informacja dla osób lub innych podmiotów zamieszkałych lub mających siedzibę poza Hiszpanią

Jeżeli nie jest możliwe uiszczenie opłaty konsularnej lub przedpłaty na poczet wydatków do kasy urzędu w gotówce, hiszpańskim przekazem pocztowym (giro postal) lub hiszpańskim przelewem krajowym, strona będąca osobą fizyczną zamieszkałą poza Hiszpanią lub inny podmiot mający siedzibę poza Hiszpanią może wnieść opłatę konsularną za dokonanie czynności oraz przedpłatę na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość opłaty określonej w euro.

Strona wnosi opłatę w złotych na rachunek bankowy wskazany przez konsula. Wysokość opłaty określa konsul dokonując jej przeliczenia, stosując kurs sprzedaży euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych