W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi, wnioski, petycje

SKARGI I WNIOSKI

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. +48 33 812 22 33.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjno-Kadrowy, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Telefon kontaktowy +48 33 812 22 33 wew. 113.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
  ul. Leszczyńska 43
  43-300 Bielsko-Biała
   
 • Osobiście – w sekretariacie przy ul. Leszczyńskiej 43
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30
   
 • Za pośrednictwem: ePUAP: /kmpspbielsko/SkrytkaESP
   
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl  z zaznaczeniem
  w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”
   
 • Faksem na numer: +48 33 812 20 64
   
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacyjno-Kadrowym tel. +48 33 812 22 33 .

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko wnoszącego.
 2. Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg:

W 2022 roku do KM PSP w Bielsku-Białej nie wpłynęła żadna skarga.

PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W przypadku braku właściwości, KM PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komenda Miejska PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
  ul. Leszczyńska 43
  43-300 Bielsko-Biała
   
 • Osobiście – w sekretariacie przy ul. Leszczyńskiej 43
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30
   
 • Za pośrednictwem: ePUAP:/kmpspbielsko/SkrytkaESP
   
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl  z zaznaczeniem
  w tytule „Petycja” .


Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Statystyka petycji:

W roku 2022 do KM PSP w Bielsku-Białej nie wpłynęła żadna petycja.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 09:38 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi, wnioski, petycje 3.0 12.01.2023 11:04 mł. bryg. Patrycja Pokrzywa
Skargi, wnioski, petycje 2.0 08.04.2022 13:30 mł. bryg. Patrycja Pokrzywa
Skargi, wnioski, petycje 1.0 07.12.2020 09:38 st. kpt. Patrycja Pokrzywa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}