W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 5. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 6. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 7. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Bielsku-Białej.
 2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.
 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018r.
 4. Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Rawski. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 812 22 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała

 

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany w Bielsku-Białej przy ulicy Leszczyńskiej posiada bramę wjazdową dla samochodów osobowych, przejście dla osób na wózkach inwalidzkich umożliwiając wejście do budynku z poziomu terenu bez barier architektonicznych oraz bramkę przejścia z schodami dla osób pieszych. Dostęp do wszystkich pomieszczeń Komendy Miejskiej i korytarzy zapewniony jest za pomocą windy. Na terenie Komendy Miejskiej znajduje się jedno wydzielone miejsce parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem poziomym. Można wejść do budynku Komendy Miejskiej z psem asystującym.

Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej nie posiada następujących elementów dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 

Dla osoby niewidomej:

1. Brak ramki do podpisu dokumentów.

Dla osoby słabowidzącej:

1. Budynek nie jest przystosowany dla osób słabowidzących ze względu na brak kontrastu podłóg i ścian.

Dla osoby głuchoniemej:

1. Komenda nie posiada pracownika posługującego się językiem migowym.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - KM PSP w Bielsku-Białej - rok 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_KM​_PSP​_Bielsko-Biała​_2021.pdf 0.35MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 09:08 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Pokrzywa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 05.01.2023 11:36 mł. bryg. Patrycja Pokrzywa
Deklaracja dostępności 5.0 29.09.2021 10:30 mł. bryg. Patrycja Pokrzywa
Deklaracja dostępności 4.0 15.02.2021 10:49 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Deklaracja dostępności 3.0 10.02.2021 12:16 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Deklaracja dostępności 2.0 04.02.2021 12:01 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 09:08 st. kpt. Patrycja Pokrzywa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}