W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zmianami).

Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycję;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

1) imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;

2) jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;

3) w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do KM PSP w Elblągu:

1) listownie, na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu ul. Gen.J.Bema 17, 82-300 Elbląg;

2) faksem, na numer: 55 233-36-22;

3) w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;

4) doręczyć osobiście w sekretariacie KMPSP Elbląg;

5) złożyć ustnie do protokołu w sekretariacie lub kierownictwu Komendy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 15:47 mł. asp. Dawid Rogożyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Dawid Rogożyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 29.11.2020 15:47 mł. asp. Dawid Rogożyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}