W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Pierwsza wzmianka o zawodowej straży pożarnej w Koninie znajduje się w dokumentach Powiatowej Rady Narodowej w Koninie. Dotyczy ona pisma Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr Org. 1-2/31/51 z dnia 28 grudnia 1951r. "Organizacja i podział czynności Powiatowej Komendy Straży Pożarnych". Pismo to jednak nie zachowało się w aktach. Jako początek Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie można przyjąć styczeń 1953 roku. Powstało wówczas Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej. W pogotowiu służyło dwóch funkcjonariuszy pożarnictwa, których głównym zadaniem było czuwanie i przyjmowanie zgłoszeń o pożarach.


Od 1957 roku Komendantem Powiatowym Zawodowej Straży Pożarnej zostaje por.poż. Kazimierz Morawicz, przez wielu oceniany jako wielki reformator straży pożarnej.
W 1960 roku obsada już Zawodowej Straży Pożarnej liczyła 16 osób, które pełniły służbę na dwóch zmianach służbowych w systemie 24 godziny służby i 24 godziny wolne po służbie.
W dalszym ciągu do wykonywania swoich zadań wykorzystywany był sprzęt, który stacjonował w garażu straży ochotniczej.


W 1975 roku nastąpiły kolejne zmiany spowodowane reorganizacją administracji państwowej. Wówczas powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Koninie, działająca na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 20 poz. 106). Do zakresu działania Komendy Rejonowej należało koordynowanie i kierowanie całokształtem spraw operacyjno - technicznych w ochronie przeciwpożarowej na obszarze działania komendy, nadzór nad podległymi zawodowymi strażami pożarnymi oraz wykonywanie zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w sprawach dotyczących zakładów oraz obiektów gospodarki społecznej, w szczególności: w zakresie walki z pożarami, w zakresie zapobiegania pożarom, w zakresie szkolenia pożarniczego oraz dbanie o ład i porządek administracyjny.


30 stycznia 1976r Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie por.poż. Stanisław Poznalski ustalił Regulamin Organizacyjny Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie. W skład Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie wchodziła Komenda oraz Oddział taktyczny w sile kompanii. Komendą kierował komendant przy pomocy zastępcy komendanta oraz stanowisk pracy d/s prewencji, operacyjnych, organizacyjnych i kwatermistrzowskich. Natomiast oddział taktyczny w sile kompanii składał się z trzech plutonów, którymi dowodzili szefowie zmian. W skład każdego plutonu wchodziły trzy sekcje. Etaty osobowe dla oddziału były ustalane każdorazowo na każdy rok przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych.
17 kwietnia 1978r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Koninie płk poż.mgr Józef Twardowski wydał zarządzenie w sprawie pełnienia służby operacyjnej przez funkcjonariuszy pożarnictwa z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych i Komend Rejonowych Straży Pożarnych woj. konińskiego. Jako podstawa prawna posłużyło Zarządzenie nr 48/75 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1975r. w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa. Zarządzenie poza wykazem osób funkcyjnych określało przede wszystkim zasady pełnienia służby operacyjnej.


31 grudnia 1980r. Wojewoda Koniński Zarządzeniem nr 57/80 powołał terenowe zawodowe straże pożarne na terenie województwa konińskiego. Siedzibami terenowych zawodowych straży pożarnych, w skrócie "ZSP" była Kłodawa, Koło, Konin, Słupca i Turek. W skład ZSP w Koninie weszły dwa oddziały. Na mocy tego zarządzenia komendanci terenowych ZSP w Kole, Koninie, Słupcy i Turku spełniali funkcje komendantów rejonowych. Obszar działania ZSP w Koninie obejmował miasto Konin, miasta i gminy w Golinie, Kleczewie, Rychwale i Ślesinie, gminy Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto i Wilczyn.


W dniu 17 grudnia 1990r. Wojewoda Koniński Zarządzeniem Nr 103 nadał statut Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Koninie. Statut określał zakres działania, strukturę wewnętrzną i inne sprawy istotne dla jej organizacji i funkcjonowania. Struktura wewnętrzna przedstawiała się następująco: Komendant Rejonowy, Zastępca Komendanta Rejonowego, dowódca Oddziału I, dowódca Oddziału II, służba operacyjna, służba prewencji, służba GMT, służba finansów, służba organizacyjno-kadrowa. Uchwalone przez Sejm w 1991r. ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej dokonały zasadniczych przeobrażeń w pożarnictwie poprzez rozszerzenie tego pojęcia na realizacje przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Dotychczasową Zawodową Straż Pożarną przekształcono w Państwową Straż Pożarną.


Z dniem 1 lipca 1992r. utworzono Komendę Wojewódzką PSP w Koninie, Komendę Rejonową i dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze kat. B w Koninie. Wprowadzona na mocy ustawy z dnia 13 października 1998r. reforma administracyjna kraju sprawiła, że z dniem 1 stycznia 1999r. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej mające siedziby w mieście będącym siedzibą władz powiatu, stały się jednostkami stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Z mapy administracyjnej państwa zniknęło województwo konińskie, a funkcjonująca dotychczas Komenda Wojewódzka PSP w Koninie została zniesiona. Podległy jej rejon operacyjny uzyskał samodzielność, a dotychczasowy komendant rejonowy PSP stał się pełniącym obowiązki komendanta miejskiego. Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie działa w oparciu o regulamin organizacyjny wprowadzony decyzją nr 11 Komendanta Miejskiego PSP w Koninie z dnia 7grudnia 2006r., zatwierdzony Zarządzeniem Nr 25/2006r Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 grudnia 2006 r.

Zgodnie z tym dokumentem struktura wewnętrzna Komendy Miejskiej PSP w Koninie przedstawia się następująco:

  • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy,
  • Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny
  • Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,
  • Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza,
  • Sekcja Finansów,
  • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1,
  • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2.

Terenem działania Komendy Miejskiej PSP jest miasto Konin i obszar powiatu konińskiego. Pracą Komendy kieruje Miejski Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy Zastępcy Komendanta Miejskiego.
18 grudnia 1998 r. Prezes Rady Ministrów wydał Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, która obowiązuje również Komendę Miejską PSP w Koninie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie stosuje system kancelaryjny mieszany, który łączy w sobie elementy systemu dziennikowego i bezdziennikowego opartego na rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2004r.

Poczet Komendantów: 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.10.2020 15:27 Sebastian Andrzejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Andrzejewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia 3.0 16.10.2020 09:13 Sebastian Andrzejewski
Historia 2.0 12.10.2020 06:12 Sebastian Andrzejewski
Historia 1.0 08.10.2020 15:27 Sebastian Andrzejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP