W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej PSP w Legnicy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej PSP w Legnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków w sprawach zapewnienia dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami odpowiada: st. str. Joanna Iwanowska.
 • e-mail: joanna.iwanowska@strazlegnica.pl
 • Telefon: (76) 752-21-12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski PSP w Legnicy
 • Adres: ul. Witelona 2
  59-220 Legnica
 • E-mail: sekretariat@strazlegnica.pl
 • Telefon: (76) 752-21-12

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren Komendy znajduję się przy ul. Witelona 2,  gdzie znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić domofonem zainstalowanym przy drzwiach wejściowych do budynku.

Wejście do czterokondygnacyjnego budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie budynku od ul. Witelona - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, zamykane elektrozamkiem. Nie jest dostępne dla osób na wózku.

Na każde piętro budynku prowadzą schody, bez możliwości przemieszczania się wózkiem inwalidzkim. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta nieprzystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne
na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.03.2021 10:57 Wojciech Baran
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KM PSP Legnica
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 08.03.2021 10:57 Wojciech Baran

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP