W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Służba i Praca

23.11.2020

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123, ze zm.), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej PSP. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w PSP, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
 2. test sprawności fizycznej;
 3. rozmowa kwalifikacyjna;
 4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w PSP jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej PSP może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 1. test wiedzy;
 2. test kompetencyjny;
 3. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);
 4. sprawdzian z pływania.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej PSP oraz na tablicy ogłoszeniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672).
 

Praca w jednostkach

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. Nr 49, poz. 265, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o naborze do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

Służba kandydacka

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia oraz

 1. odznaczają się zdolnością fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 2. nie byli karani  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. korzystają z pełni praw publicznych,
 4. złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
 5. złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny, w postaci testu sprawnościowego.

Zasady przyjmowania do służby kandydackiej określa art. 112 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Określone limity wiekowe oraz test sprawnościowy obowiązują mężczyzn i kobiety.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć w zakładce https://www.gov.pl/web/kgpsp/szkolenie oraz  na stronach internetowych poszczególnych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

Służba zastępcza

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która została, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.), przeznaczona do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, może złożyć wniosek o przeznaczenie jej do służby zastępczej, jeżeli jej przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej. 

Odbywanie zastępczej służby wojskowej, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 885).

Odbycie służby zastępczej może mieć miejsce także w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej poprzez wykonywanie prac na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2010 r. zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym obowiązek odbywania służby zastępczej. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa termin rozpoczęcia 
i okres trwania  obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej (tym samym służby zastępczej) przez osoby podlegające temu obowiązkowi, a także  przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych. Oznacza to, iż w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, mogą składać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej. Wnioski składa się do właściwej komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, na zasadach określonych w ustawie o służbie zastępczej. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 09:12 st. bryg. Paweł Motyka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Służba i Praca 3.0 24.11.2021 09:56 st. bryg. Paweł Motyka
Służba i Praca 2.0 22.03.2021 09:24 st. bryg. Paweł Motyka
Służba i Praca 1.0 26.11.2020 09:12 st. bryg. Paweł Motyka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}